ေအာင္သစၥာဦး အာမခံ ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနား

ေအာင္သစၥာဦး အာမခံ ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနား