အားကစားသမားကိုယ္အဂၤါထိခိုက္မႈအာမခံ

Product Information

Sportsmen Life Insurance Product Information

အားကစားသမားကိုယ္အဂၤါထိခိုက္မႈအာမခံ

အသက္ ၁၀ႏွစ္မွ ၆၀ႏွစ္အထိ အားကစားသမားမ်ား ထား႐ွိႏိုင္ပါသည္။

အာမခံသက္တမ္း     

၁ ႏွစ္ ထား႐ွိရပါမည္။

အာမခံထားေငြ       

က်ပ္ ၁၀ သိန္းမွ အမ်ားဆံုး သိန္း၅၀ အထိထား႐ွိႏိုင္ပါသည္။

ရ႐ွိမည့္အကာအကြယ္          

အားကစားသမား ေလ့က်င့္ကာလႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ကာလအတြင္းေသဆံုးျခင္း၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္းအတြက္ အကာအကြယ္ ျဖစ္ပါသည္။

ပရီမီယံႏႈန္း   

အာမခံထားေငြက်ပ္ (၁၀)သိန္း တစ္ယူနစ္လွ်င္ ပရီမီယံ က်ပ္ ၅၀ဝ၀ႏႈန္း(၅ ယူနစ္အထိ ထားႏိုင္ပါသည္။)

အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား  

ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ အာမခံထားေငြအေပၚသတ္မွတ္ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္အက်ိဳးခံစားခြင့္ေပးပါသည္။   ေသဆံုးပါကမွီခိုသူမ်ားအတြက္အာမခံထားေငြအျပည့္အက်ိဳးခံစားခြင့္ရ႐ွိႏိုင္ပါသည္။