ျပည္သူျပည္သားအသက္အာမခံ

 

"ေအာင္သစာၥဦးအာမခံကုမၸဏီလီမိတက္မွ ၂၄ နာရီ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးလ်က္ရွိပါသည္"

Public life Insurance Product Information

 

ျပည္သူျပည္သားအသက္အာမခံ   

အသက္ (၁၀) ႏွစ္မွ အသက္ (၅၅) ႏွစ္ အ႐ြယ္႐ွိသူမ်ားထား႐ွိႏိုင္ပါသည္။

အာမခံသက္တမ္း

အနည္းဆံုး ၅ႏွစ္ ထားရွိရပါမည္။

အာမခံထားေငြ

အနည္းဆံုး က်ပ္ (၅) ေသာင္းမွ အမ်ားဆံုး က်ပ္ သိန္း (၃၀၀) အထိထားရွိႏိုင္ပါသည္။

ရရွိမည့္အကာအကြယ္

ေသဆံုးျခင္းႏွင့္ ထာဝရမစြမ္းမသန္ျဖစ္ျခင္း တို႔အတြက္ အာမခံအကာအကြယ္ရရွိနိုင္ပါသည္။

ပရီမီယံႏႈန္း

အာမခံသက္တမ္း၊ အာမခံထားသူအသက္ႏွင့္ အာမခံထားေငြ အေပၚမူတည္၍ ပရီမီယံေပးေဆာင္ရပါမည္။(အာမခံထားသူအလုပ္အကိုင္အရ အပိုေၾကးထပ္ေဆာင္းေပးရပါသည္။) ပရီမီယံကို လစဥ္၊ သံုးလ၊ ေျခာက္လအရစ္က် (သို႔မဟုတ္) ႏွစ္စဥ္ မိမိႏွစ္သက္သလို ေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။

အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား

ေငြးေခ်းျခင္း၊ အမ္းေငြထုတ္ယူႏိုင္ျခင္း၊ စာရင္းပိတ္ျခင္း၊ ႏွစ္ေစ့ေငြတစ္လံုးတစ္ခဲတည္းျပန္လည္ထုတ္ယူႏိိုင္ျခင္း တို႔ ျဖစ္ပါသည္။

 

Public Life Terms and Conditions

 

Public Life Policy

 

Public Life Claim Procedure

၁။ Claim ေပၚေပါက္ပါက Company ၏ Hot Line (09-450450561, 09-450450562, 09-450450563) ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ Agent ထံသို႕ဆက္သြယ္၍ အေၾကာင္းၾကားရန္။

၂။ Company ၏ လမ္းညြန္ခ်က္အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ရန္။

 

Claim ျဖစ္ေပၚပါက (၂၄) နာရီ ၀န္ေဆာင္မႈေပးပါသည္။

 

 

ျပည္သူျပည္သားအသက္အာမခံႏွင္႔ ပတ္သက္ေသာ တြက္ခ်က္မႈကို သိရွိလိုပါက ဒီေနရာတြင္ ႏွိပ္ပါ။

Personal Accident Insurance FAQs

 

Public Life Insurance