အလုံးစုံေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အာမခံ

 

"ေအာင္သစာၥဦးအာမခံကုမၸဏီလီမိတက္မွ ၂၄ နာရီ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးလ်က္ရွိပါသည္"

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အာမခံ

ရည္ရြယ္ခ်က္

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အာမခံလုပ္ငန္းသည္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ထိခိုက္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အသုံးျပဳမႈႏွင့္ ဆက္စပ္ ပတ္သက္၍ျဖစ္ေစ ျဖစ္ေပၚတတ္သည့္ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ နစ္နာဆုံးရႈံးမႈမ်ားကို ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့ေပးသည့္ အာမခံအမ်ိဳးအစား ျဖစ္ပါသည္။

အလုံးစုံေမာ္ေတာ္ယာဥ္ထားရွိနိုင္ေသာယာဥ္အမ်ိဳးအစားမ်ား

 - ကိုယ္ပိုင္ယာဥ္        

- အဌားယာဥ္   

- လုပ္ငန္းသုံးယာဥ္အမ်ိဳးမ်ိဳး (ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၊ စက္ယႏၲရား)ထားရွိနိုင္ပါသည္။ တစ္ခုခ်င္း(သို႔) အုပ္စုအလိုက္  (Fleet) အေနျဖင့္ထားရွိနိုင္သည္။

အာမခံသက္တမ္း

- ၃ လ မွ (၁)ႏွစ္ အထိ  သက္တမ္းတိုထားရွိလၽွင္သက္တမ္းတိုႏႈန္း(Short Period Rate)ျဖင့္တြက္ခ်က္ပါသည္။     

- ၃ လ အထိ      တစ္ႏွစ္   ပရီမီယံ၏   ၃၅ %            

- ၃ လ မွ ၆ လအထိ တစ္ႏွစ္   ပရီမီယံ၏   ၆၀ %        

- ၆ လ မွ ၉ လအထိ တစ္ႏွစ္   ပရီမီယံ၏   ၈၅ %

သာမန္အကာအကြယ္အေနျဖင့္

- ယာဥ္တိုက္ျခင္း        

- တိမ္းေမွာက္ျခင္း       

- မီးေလာင္ျခင္း၊ ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ျခင္း       

- ယာဥ္ေပၚသို႔တစ္စုံတစ္ရာျပဳတ္က်ျခင္း           

- မသမာဖ်က္ဆီးခံရျခင္း

- ေရလမ္း/ကုန္းလမ္းျဖင့္သယ္ယူပို႔ေဆာင္စဥ္ကာလတြင္းပ်က္စီးျခင္း        

- သပိတ္အဓိက႐ုဏ္းျပည္တြင္းဆူပူမႈေၾကာင့္ ပ်က္စီးျခင္း (၇၂ နာရီအတြင္း)        

- ယာဥ္ေၾကာင့္သူတစ္ပါးေသဆုံးျခင္း၊ထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္း၊ပစၥည္းပ်က္စီးဆုံးရႈံးျခင္းတို႔ျဖစ္ပါသည္။

အက်ဳံးမဝင္ေသာအခ်က္မ်ား

- သတ္မွတ္လိုင္စင္ျဖင့္ ေမာင္းႏွင္ျခင္းမရွိေသာ ယာဥ္တိုက္မႈမ်ား  

- ျမန္မာနိုင္ငံျပင္ပနယ္နမိတ္တြင္ျဖစ္ပြားေသာယာဥ္တိုက္မႈမ်ား     

- သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ားေၾကာင့္ ပ်က္စီးဆုံးရႈံးမႈမ်ား  

- စစ္ သို႔မဟုတ္ စစ္အသြင္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးဆုံးရႈံးမႈမ်ား     

- အာမခံထားသူႏွင့္အျခားသူတစ္ဦးခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္ သေဘာတူညီမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚေသာ ေပးေလ်ာ္ရန္တာဝန္မ်ား အက်ိဳးဆက္ဆုံးရႈံးမႈမ်ား          

- အဆိုလႊာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ကိစၥမွလြဲ၍ အျခားအသုံးျပဳျခင္းမ်ိဳးေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚေသာဆုံးရႈံးမႈမ်ား

တြဲဖက္ထားနိုင္ေသာ အပိုအကာအကြယ္မ်ား

၁.       စစ္ႏွင့္စစ္အသြင္အႏၲရာယ္                            ဝ.ဝ၅%

၂.       သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္                               ဝ.ဝ၅%

၃.       ခိုးမႈအႏၲရာယ္                                           ၁၅.ဝဝ%

၄.       ႏႈတ္ျဖတ္ေငြကင္းလြတ္ရန္ (ကိုယ္ပိုင္ယာဥ္)        က်ပ္ ၂çဝဝဝ  (လုပ္ငန္းသုံးယာဥ္)         က်ပ္ ၄çဝဝဝ

အာမခံထားေငြ

၅.       ကာလေပါက္ေဈး (Market Value)

၆.       Invoice Value

ပရီမီယံႏႈန္းသတ္မွတ္ရန္အေျခခံအခ်က္မ်ား

ကိုယ္ပိုင္ယာဥ္၊အဌားယာဥ္၊လူစီးဦးေရ၊ကုန္တင္တန္ခ်ိန္အရ သတ္မွတ္ထားသည့္ ေအာက္ပါပရီမီယံႏႈန္းဇယားျဖင့္္ ေကာက္ခံပါသည္-       

- ကိုယ္ပိုင္ယာဥ္      အနည္းဆုံး     ဝ.၅၁%  မွ   အမ်ားဆုံး  ဝ.၈၅ %   

- အဌားယာဥ္        အနည္းဆုံး         ၁%    မွ   အမ်ားဆုံး  ၁.၃၆ %

ေလ်ာ္ေၾကး

၇.       လုံးဝဆုံးရႈံးမႈ (Total Loss)

၈.       တစ္စိတ္တစ္ေဒသဆုံးရႈံးမႈ (Partial Loss)

ေလ်ာ္ေၾကးအေနျဖင့္

(၁) ေအာင္သစၥာဦးႏွင့္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ Car Workshop တြင္ျပဳျပင္ေပးျခင္း

(၂) Workshop မ်ားႏွင့္ေဝးကြာေသာကိစၥမ်ားတြင္ ေငြသားစိစစ္ေပးေခ်ျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။

ထားရွိသင့္တန္ဖိုးထက္ေလ်ာ့၍ထားပါက ေလ်ာ္ေၾကးတြင္ အခ်ိဳးက် ေပးေလ်ာ္ပါသည္

-          ယာဥ္ဆြဲယူစရိတ္  (ေမာ္ေတာ္ယာဥ္)                                                     က်ပ္ (၁) သိန္း

-         တရား႐ုံးစရိတ္   (ေမာ္ေတာ္ယာဥ္)                                                        က်ပ္ (၂) သိန္း

သူတစ္ပါးထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားအတြက္ အက်ိဳးခံစားခြင့္

အာမခံထားသည့္ယာဥ္ေၾကာင့္ လူေသဆုံးျခင္း တစ္ဦးအတြက္ က်ပ္ (၁၀)သိန္း ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိျခင္း ဒဏ္ရာ အေျခအေနအရ ေပးသင့္အက်ိဳးခံစားခြင့္အတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္ရွိပါသည္။

ပစၥည္းပ်က္စီးဆုံးရႈံးမႈမ်ား(ယာဥ္၊အေဆာက္အဦ၊ဓါတ္တိုင္၊ပလက္ေဖာင္း တုံးမ်ား စသည္) အတြက္ေပးေလ်ာ္ျခင္း

ေလ်ာ္ေၾကးမဲ့ဆုေၾကး  (No Claim Bonus)

ေတာင္းခံေငြမရွိသက္တမ္း        ကိုယ္ပိုင္ယာဥ္                    အငွားယာဥ္           

၁    ႏွစ္                                 ၂၅ %                              ၁၅ %       

၂    ႏွစ္                                 ၃၀ %                              ၂၀ %      

၃    ႏွစ္ ႏွင့္ အထက္                 ၄၀ %                              ၂၅ %

မွတ္ခ်က္။  (သက္တမ္းေစ့ေရာက္သည့္ေန႔မွ (၃၀)ရက္အတြင္း ေငြသြင္းမွသာခံစားခြင့္ ရွိပါသည္။)

တစ္ႏွစ္အတြင္းေတာင္းခံေငြ ၂ႀကိမ္ႏွင့္အထက္ရွိေသာ ယာဥ္အာမခံ ဆက္လက္ထားမည္ဆိုပါက က်သင့္ပရီမီယံ ၏ ၁၅ % ထပ္ေဆာင္းေပးရပါသည္။

Comprehensive Motor Insurance Terms and Conditions

Comprehensive Motor Insurance Claim Procedure

၁။ Claim ေပၚေပါက္ပါက Company ၏ Hot Line (09-450450561, 09-   450450562, 09-450450563) ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ Agent ထံသို႕ဆက္သြယ္၍ အေၾကာင္းၾကားရန္။

၂။ Company ၏ လမ္းညြန္ခ်က္အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ရန္။

 

Claim ျဖစ္ေပၚပါက (၂၄) နာရီ ၀န္ေဆာင္မႈေပးပါသည္။

 

 

အလုံးစုံေမာ္ေတာ္ယာဥ္အာမခံႏွင္႔ ပတ္သက္ေသာ တြက္ခ်က္မႈကို သိရွိလိုပါက ဒီေနရာတြင္ ႏွိပ္ပါ။

Comprehensive FAQs

Comprehensive Motor Insurance