မီးအာမခံ

 

"ေအာင္သစာၥဦးအာမခံကုမၸဏီလီမိတက္မွ ၂၄ နာရီ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးလ်က္ရွိပါသည္"

Fire Insurance Product Information

မီးအာမခံ

ရည္ရြယ္ခ်က္ 

မီးေလာင္ဆံုး႐ံႈးမႈအတြက္ ျပန္လည္ထူေထာင္ရာတြင္ ေငြေၾကးအေထာက္အကူရ႐ွိေစရန္ျဖစ္ပါသည္။

 

မီးအာမခံထားႏိုင္သည့္အရာ  

- အေဆာက္အဦး        

- ပရိေဘာဂ    

- စက္ပစၥည္း (အီလက္ထေရာနစ္ပစၥည္းအပါအဝင္)

- ကုန္ပစၥည္းမ်ားကိုထားရွိႏိုင္ပါသည္။

 

အာမခံထားေငြ       

အေဆာက္အဦးမ်ားမီးအာမခံထား႐ွိရာတြင္အေဆာက္အဦးအတန္းအစားႏွင့္အေဆာက္အဦးသက္တမ္းအရၾကမ္းခင္းဧရိယာ၁ယူနစ္ခန္႔မွန္းတန္ဘိုး (PAE) ၏ကန္႔သတ္ခ်က္ေဘာင္ဝင္မႈ႐ွိၿပီး ကာလေပါက္ေဈးထက္မပိုေသာတန္ဘိုးျဖင့္ထား႐ွိႏိုင္ပါသည္။ ပရိေဘာဂ၊စက္ပစၥည္း၊ အီလက္ထေရာနစ္ပစၥည္းနွင့္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကာလေပါက္ေဈး ျဖင့္ထား႐ွိႏိုင္ပါသည္။

 

အာမခံသက္တမ္း

၁၀ ရက္မွ ၁ ႏွစ္အထိထားရွိႏိုင္ပါသည္။

 

ပရီမီယံ

အေဆာက္အဦးအတန္းအစားႏွင့္အေဆာက္အဦးအသံုးျပဳပံုကို အေျခခံ၍ပရီမီယံႏႈန္း(%)  သတ္မွတ္ဇယား႐ွိပါသည္။ ႏႈန္းပိုျမင့္ေသာအေဆာက္အဦးမ်ားပတ္ဝန္းက်င္ ေပ(၂၅-၅၀)တြင္႐ွိပါကအျမင့္ဆံုးႏႈန္းျဖင့္ပ်မ္းမွ်တြက္ခ်က္ပါသည္။

 

မီးအာမခံအကာအကြယ္

- ကူးစက္မီး     

- ေပါ့ဆမီး      

- ဝါယာေရွာ့    

- အိမ္သံုးဓါတ္ေငြ႕အိုးေပါက္ကြဲမီးႏွင့္      

- မိုးႀကိဳးပစ္ခံရျခင္းမ်ားအတြက္အာမခံအကာအကြယ္အက်ံဳးဝင္ပါသည္။

 

အက်ံဳးမဝင္အခ်က္မ်ား

- ေတာမီးမ်ားေလာင္ကြ်မ္းျခင္းမွ ေပၚေပါက္ေသာဆံုး႐ံႈးပ်က္စီးမႈ    

- ေျမငလ်င္လႈပ္ျခင္း၊ ေလျပင္းမုန္တိုင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ား       

- ျပည္တြင္းစစ္၊လူထုအံုၾကြျခင္း၊ ဆူပူေသာင္းက်န္းျခင္း၊ အဓိက႐ုဏ္းျဖစ္ျခင္း         

- ေပါက္ကြဲျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚေသာဆံုး႐ံႈးပ်က္စီးမႈ

- ပစၥည္း၏သဘာဝအရအလိုအေလ်ာက္မီးေတာက္ေလာင္ျခင္း     

- မီးေလာင္ၿပီးေနာက္ခိုးယူေပ်ာက္ဆံုးျခင္း

 

မီးအာမခံႏွင့္တြဲဖက္ရယူႏုိင္ေသာ အပုိအကာအကြယ္ႏွင့္ ႏႈန္းမ်ား

အပုိပရီမီယံႏႈန္း

သပိတ္၊အဓိက႐ုဏ္းႏွင့္မသမာဖ်က္စီးမႈ                           ၀.၀၆%

ေလယာဥ္ျဖင့္ထိခိုက္ပ်က္စီးျခင္း                                    ၀.၁၀%

ကုန္းလမ္းသြားယာဥ္ျဖင့္ထိခိုက္ပ်က္စီးျခင္း                       ၀.၁၀%

ေျမကြၽံ၊ ေျမၿပိဳျခင္း                                                     ၀.၁၀%

ေလမုန္တုိင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး                                                 ၀.၂၀%

ေရႀကီးျခင္း၊ ေရလွ်ံျခင္း                                               ၀.၁၀%

ေျမငလ်င္မီးႏွင့္ၿပိဳအက္ပ်က္စီးျခင္း                                 ၀.၁၀%

ေပါက္ကြဲပ်က္စီးျခင္း                                                  ၀.၁၀%

အလုိအေလ်ာက္ေတာက္ေလာင္ျခင္း                              ၀.၀၈%

ေဖာက္ထြင္းမႈ                                                          ၀.၂၅% မွ ၁.၀၀%

စစ္ေဘးအႏၲရာယ္                                                     ၀.၁၀%

 

ေလ်ာ္ေၾကးမဲ့ဆုေၾကး (No Claim Bonus)

အာမခံသက္တမ္း (၁) ႏွစ္အတြင္း ေလ်ာ္ေၾကးေတာင္းခံမႈ မ႐ွိခဲ့ပါက ဆက္ထားေသာ (၁) ႏွစ္ ပရီမီယံေပးသြင္းရာတြင္ ေလ်ာ္ေၾကးမဲ့ဆုအေနျဖင့္  ၂၅% ေလွ်ာ့ေပါ့ပါသည္။ အာမခံသက္တမ္း ကုန္ဆံုးသည့္ေန႔မွ ရက္ ၃၀ အတြင္း သက္တမ္းတုိးပရီမီယံေပးသြင္းမွသာဤဆုေၾကးအက်ံဳး၀င္ပါသည္။ 

ေလ်ာ္ေၾကးေတာင္းခံျခင္း

မီး သုိ႔မဟုတ္ မိမိရယူထားသည့္ အပုိအႏၲရာယ္ဆုိင္ရာ ဆံုး႐ႈံးမႈတစ္စံုတစ္ရာ ေပၚေပါက္လွ်င္ ဤကုမၸဏီ၏ စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕က အျမန္ဆံုးလာေရာက္ မ်က္ျမင္စစ္ေဆးမွတ္တမ္းတင္ျခင္း လုိအပ္သလုိ ဓါတ္ပံု^ဗီဒီယိုမွတ္တမ္းမ်ားရယူျခင္းတုိ႔ကုိ ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါရန္ အျမန္ဆံုးအေၾကာင္းၾကားရပါမည္။ ကနဦး ဖုန္းသတင္းေပးပုိ႔ၿပီး ဆက္လက္၍ ဖက္စ္^စာျဖင့္လည္း အေၾကာင္းၾကားရပါမည္။ 

Fire Insurance Terms and Conditions

Fire Insurance Claim Procedure

 

၁။ Claim ေပၚေပါက္ပါက Company ၏ Hot Line (09-450450561, 09-450450562, 09-450450563) ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ Agent ထံသို႕ဆက္သြယ္၍ အေၾကာင္းၾကားရန္။

၂။ Company ၏ လမ္းညြန္ခ်က္အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ရန္။

 

Claim ျဖစ္ေပၚပါက (၂၄) နာရီ ၀န္ေဆာင္မႈေပးပါသည္။

 

 

မီးအာမခံႏွင္႔ ပတ္သက္ေသာ တြက္ခ်က္မႈကို သိရွိလိုပါက ဒီေနရာတြင္ ႏွိပ္ပါ။

Fire Insurance FAQs

Fire Insurance