က်န္းမာေရးအာမခံ

 

"ေအာင္သစာၥဦးအာမခံကုမၸဏီလီမိတက္မွ ၂၄ နာရီ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးလ်က္ရွိပါသည္"

Health Insurance Product Information

က်န္းမာေရးအာမခံ

အာမခံထားႏုိင္သူ

  • က်န္းမာေရးအာမခံကုိ အသက္(၆)ႏွစ္မွ (၇၅)ႏွစ္အထိ အသက္အုပ္စုခြဲျခား၍ ထားရွိႏုိင္ပါ သည္။
  • အသက္(၆)ႏွစ္မွ (၁၈)ႏွစ္အထိအတြက္ မိဘ/အုပ္ထိန္းသူမွ ထားရွိေပးႏုိင္ပါသည္။

အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူ

  • အသက္(၆)ႏွစ္မွ (၁၈)ႏွစ္အထိအတြက္ မိဘ/အုပ္ထိန္းသူ၊ အသက္(၁၉)ႏွစ္နွင့္အထက္ အတြက္ အာမခံထားသူကိုယ္တုိင္ကေသာ္လည္းေကာင္း၊ အာမခံထားသူေသဆံုးပါက ေသဆံုးမႈအာမခံအက်ိဳးခံစားခြင့္ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ျခင္းခံရသူကေသာ္လည္းေကာင္း ေတာင္းခံႏုိင္ပါသည္။

အာမခံအကာအကြယ္

အက်ံဳး၀င္သည့္အာမခံအကာအကြယ္မ်ား-

စဥ္ အာမခံအကာအကြယ္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရရွိနိုင္မႈ ဝယ္ယူနိုင္သည့္ယူနစ္အေရအတြက္
၁။ အေျခခံအာမခံ အကာအကြယ္

 - ေရာဂါေၾကာင့္ေဆးရံုတက္ျခင္း

 - မေတာ္တဆေၾကာင့္ေဆးရံုတက္ျခင္း

 - ေသဆံုးျခင္း

 ၁ ယူနစ္မွ ၁၀ ယူနစ္အထိ
၂။  ေရြးခ်ယ္နိုင္သည့္ အကာအကြယ္ (၂)

 - ခြဲစိတ္ကုသျခင္း

 - ကိုယ္ဝန္ပ်က္က်ျခင္း

 ၁ ယူနစ္မွ ၁၀ ယူနစ္အထိ
၃။ ေရြးခ်ယ္နိုင္သည့္ အကာအကြယ္ (၃)  - ေဆးရံု / ေဆးခန္းျပသျခင္း

 ၁ ယူနစ္မွ ၁၀ ယူနစ္အထိ

  • အေျခခံအာမခံအကာအကြယ္ႏွင့္ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္သည့္ အာမခံအကာအကြယ္(၁) (၂) တုိ႔ကို တြဲဖက္၍ ၀ယ္ယူႏုိ္င္ပါသည္။
  • ေရြးခ်ယ္ႏုိင္သည့္အာမခံအကာအကြယ္မ်ားကို သီးျခားမေရာင္းပါ။
  • ေရြးခ်ယ္ႏုိ္င္သည့္အာမခံအကာအကြယ္မ်ားကို မိမိ၀ယ္ယူထားသည့္ အေျခခံအာမခံအကာ အကြယ္ယူနစ္အထိ ၀ယ္ယူႏုိင္သည္။

အာမခံသက္တမ္း

ပရီမီယံေပးသြင္းသည့္ေန႔မွစ၍ (၁)ႏွစ္

ပရီမီယံႏႈန္းထား

အေျခခံအာမခံအကာအကြယ္ႏွင့္ ေရြးခ်ယ္ႏုိ္င္သည့္အာမခံအကာအကြယ္မ်ားအတြက္ က်သင့္ ပရီမီယံႏႈန္းထားမ်ား-

    တစ္ဦးခ်င္းအတြက္ အသင္းအဖြဲ႔အတြက္
အသက္ ၆လတစ္ႀကိမ္ေပး တစ္လံုးတည္းေပး လစဥ္ေပး ၃လတစ္ႀကိမ္ေပး ၆လတစ္ႀကိမ္ေပး တစ္လံုးတည္းေပး
အေျခခံအာမခံအကာအကြယ္
(၁)ယူနစ္
က်ား^မ ၆-၃၀ ၅ç၆၀၀ ၁၁ç၀၀၀ ၁ç၀၀၀ ၂ç၈၀၀ ၅ç၃၀၀ ၁၀ç၅၀၀
၃၁-၄၀ ၇ç၃၀၀ ၁၄ç၃၀၀  ၁ç၂၀၀ ၃ç၆၀၀  ၆ç၉၀၀ ၁၃ç၆၀၀
၄၁-၅၀ ၉ç၀၀၀ ၁၇ç၆၀၀ ၁ç၅၀၀  ၄ç၄၀၀ ၈ç၆၀၀ ၁၆ç၇၀၀
၅၁-၆၀ ၁၄ç၆၀၀ ၂၈ç၆၀၀ ၂ç၅၀၀  ၇ç၁၀၀  ၁၃ç၉၀၀ ၂၇ç၂၀၀
၆၁-၇၅ ၃၁ç၄၀၀ ၆၁ç၆၀၀     ၅ç၃၀၀  ၁၅ç၄၀၀ ၂၉ç၈၀၀ ၅၈ç၅၀၀
ေ႐ြးခ်ယ္ႏုိင္သည့္အာမခံအကာအကြယ္(၁)(၁ယူနစ္) က်ား^မ ၆-၇၅ ၈ç၄၀၀ ၁၆ç၅၀၀ ၁ç၄၀၀ ၄ç၂၀၀ ၈ç၀၀၀ ၁၅ç၇၀၀
ေ႐ြးခ်ယ္ႏုိင္သည့္အာမခံအကာအကြယ္(၁)(၁ယူနစ္) က်ား^မ ၆-၇၅ ၄ç၅၀၀  ၈ç၈၀၀ ၈၀၀ ၂ç၂၀၀ ၄ç၃၀၀ ၈ç၄၀၀

 

Health Insurance Term and Condition

Health Insurance Claim Procedure

 

၁။ Claim ေပၚေပါက္ပါက Company ၏ Hot Line (09-450450561, 09-450450562, 09-450450563) ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ Agent ထံသို႕ဆက္သြယ္၍ အေၾကာင္းၾကားရန္။

၂။ Company ၏ လမ္းညြန္ခ်က္အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ရန္။

 

Claim ျဖစ္ေပၚပါက (၂၄) နာရီ ၀န္ေဆာင္မႈေပးပါသည္။

, , , , ,

 

 

က်န္းမာေရးအာမခံႏွင္႔ ပတ္သက္ေသာ တြက္ခ်က္မႈကို သိရွိလိုပါက ဒီေနရာတြင္ ႏွိပ္ပါ။

 

 

Health Insurance FAQs

Health Insurance