ေျမြအႏၱရာယ္အသက္အာမခံ

Product Information

Snake Bite Life Insurance Product Information

 

ေျမြအႏၱရာယ္အာမခံ

အသက္ကန္႔သတ္ခ်က္မ႐ွိ မည္သူမဆိုထား႐ွိႏိုင္ပါသည္။

အာမခံသက္တမ္း     

၁ ႏွစ္ ထား႐ွိရပါမည္။

အာမခံထားေငြ

က်ပ္ ၅ သိန္း မွ က်ပ္သိန္း၅၀ အထိထား႐ွိႏိုင္ပါသည္။

ပရီမီယံႏႈန္း     

တစ္ယူနစ္လွ်င္ ပရီမီယံ က်ပ္(၅၀ဝ)ႏႈန္း (၁၀ယူနစ္အထိ ထားႏိုင္ပါသည္)

အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား  

ေျမြအႏၱရာယ္ေၾကာင့္ ေသဆံုးျခင္း က်ပ္(၅)သိန္း   

ေဆး၀ါးကုသျခင္းႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္စရိတ္  အတြက္ အမ်ားဆံုးက်ပ္ ၈၀၀၀၀ အထိ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိပါသည္။