စုေပါင္းအသက္အာမခံ

Product Information

Group Life Insurance Product Information

 

စုေပါင္းအသက္အာမခံ         

အသက္ ၁၈ႏွစ္မွ ၆၀ႏွစ္အ႐ြယ္႐ွိ မ်က္ျမင္က်န္းမာသူမ်ား ထားႏိုင္ပါသည္။ အနည္းဆံုး ၅ ဦး စုေပါင္းထား႐ွိရပါမည္။ 

အာမခံသက္တမ္း

(၁) ႏွစ္ ထား႐ွိရပါမည္။

ရည္႐ြယ္ခ်က္

မိမိအတြက္ ေငြစုေဆာင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ မိမိကိုမွီခိုသူမ်ားေငြေၾကးအေထာက္အပံ့ရ႐ွိေစရန္ စီစဥ္သည့္ အာမခံ အမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါသည္။

အာမခံထားေငြ       

အနည္းဆံုး က်ပ္ (၁) ေသာင္းမွ အမ်ားဆံုး က်ပ္ သိန္း (၅၀) အထိထား႐ွိႏိုင္ပါသည္။

ရ႐ွိမည့္အကာအကြယ္

ေသဆံုးျခင္းႏွင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္း တို႔အတြက္ အာမခံအကာအကြယ္ရႏိုင္ပါသည္။

ပရီမီယံႏႈန္း

အာမခံထားေငြအေပၚ ၁% ေပးေဆာင္ရပါမည္။

အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား  

- ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ အာမခံထားေငြအေပၚ သတ္မွတ္ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္အက်ိဳးခံစားခြင့္ေပးပါသည္။

- ေသဆံုးပါက မွီခိုသူမ်ားအတြက္ အာမခံထားေငြအျပည့္ အက်ိဳးခံစားရ႔ပါသည္။