ေငြပို႔ေငြသယ္အာမခံ

 

"ေအာင္သစာၥဦးအာမခံကုမၸဏီလီမိတက္မွ ၂၄ နာရီ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးလ်က္ရွိပါသည္"

Cash In Transit Insurance Product Information

ေငြပို႔ေငြသယ္အာမခံ

ရည္႐ြယ္ခ်က္

ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ်ား၊ သမဝါယမပိုင္လုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ ပုဂၢလိကပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားသည္ မိမိလက္ဝယ္႐ွိေငြမ်ားကို တစ္ေနရာ မွ တစ္ေနရာသို႔သယ္ေဆာင္ျခင္း ျပဳၾကပါသည္။ ထိုသို႔ေငြသယ္ေဆာင္သည့္အခ်ိန္တြင္ လုယက္ခံရျခင္း ႏွင့္ ခိုးယူခံရျခင္းမ်ား ျဖစ္ပြားသည့္အခါ ဆံုး႐ံႈးမႈကိုရင္းစားျပန္လည္ရရန္အတြက္ ေငြပို႔ေငြသယ္အာမခံကိုထား႐ွိႏိုင္ပါသည္။

 

အာမခံထားသူ

လုပ္ငန္းပိုင္ရွင္မ်ားထားႏိုင္ပါသည္။

 

အာမခံထားမည့္အေၾကာင္းအရာ

တစ္ေနရာမွတစ္ေနရာသို႔သယ္ေဆာင္မည့္ ေငြသားမ်ား

 

အာမခံသက္တမ္း

၁ရက္မွ၁ႏွစ္ထား႐ွိႏိုင္ပါသည္။

 

အာမခံထားေငြ

တစ္ႀကိမ္သယ္ယူမည့္ ေငြပမာဏကိုထား႐ွိႏိုင္ပါသည္။

 

ရ႐ွိမည့္အကာအကြယ္

ေငြသားမ်ားကိုတစ္ေနရာ မွ တစ္ေနရာသို႔သယ္ေဆာင္စဥ္အတြင္းသယ္ယူသူ ၏ ေပါ့ဆမႈေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ လုယက္ခံရျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ခိုးယူခံရျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္းဆံုး႐ံႈးသြားေသာ ေငြမ်ားကို ျပန္လည္ရ႐ွိေစရန္ အကာအကြယ္ေပးပါသည္။

 

ပရီမီယံႏႈန္း

အာမခံထားေငြအေပၚအနည္းဆံုး ဝ.ဝ၂၇% မွ အမ်ားဆံုး ဝ.ဝ၉% သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္းသယ္ေဆာင္သည့္ယာဥ္၊ ေငြေသတၲာ၊ အေစာင့္အေ႐ွာက္၊ ခရီးလမ္းေၾကာင္း၊ နယ္ေျမအခ်က္အခ်ာက်မႈအရ ေလွ်ာ့ႏႈန္းခံစားခြင့္မ်ား႐ွိသျဖင့္ အနည္းဆံုးပရီမီယံႏႈန္းမွာ ဝ.ဝ၁၇% သာ႐ွိပါသည္။

Cash In Transit Term and Condition

Cash In Transit Insurance Claim Procedure

 

၁။ Claim ေပၚေပါက္ပါက Company ၏ Hot Line (09-450450561, 09-450450562, 09-450450563) ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ Agent ထံသို႕ဆက္သြယ္၍ အေၾကာင္းၾကားရန္။

၂။ Company ၏ လမ္းညြန္ခ်က္အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ရန္။

 

Claim ျဖစ္ေပၚပါက (၂၄) နာရီ ၀န္ေဆာင္မႈေပးပါသည္။

 

 

ေငြပို႔ေငြသယ္အာမခံႏွင္႔ ပတ္သက္ေသာ တြက္ခ်က္မႈကို သိရွိလိုပါက ဒီေနရာတြင္ ႏွိပ္ပါ။

Cash In Transit FAQs

Cash In Transit Insurance