ႏွစ္တိုေငြပင္ေငြရင္းအသက္အာမခံ

 

"ေအာင္သစာၥဦးအာမခံကုမၸဏီလီမိတက္မွ ၂၄ နာရီ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးလ်က္ရွိပါသည္"

Short Term Endowment Life Insurance Product Inforamtion

ႏွစ္တိုေငြပင္ေငြရင္းအသက္အာမခံ

ရည္႐ြယ္ခ်က္

ေမွ်ာ္လင့္မထားေသာျဖစ္ရပ္မ်ားႀကံဳေတြ႔ပါက ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့ရေစရန္။  

ကာလတစ္ခုကုန္ဆံုးခ်ိန္တြင္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ ေငြပမာဏစုေဆာင္းမိေစရန္။

အာမခံအမ်ိဳးအစား

ႏွစ္တို Saving Type အာမခံအမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါသည္။

အာမခံထားႏိုင္သူ

- မိမိအသက္ကို အာမခံထားႏိုင္ပါသည္။           

- ဇနီး-ခင္ပြန္း အျပန္အလွန္အသက္အာမခံထားႏိုင္ပါသည္။        

- မိဘအေနျဖင့္သားသမီး၏အသက္ကို အာမခံထားႏိုင္ပါသည္။

အသက္ကန္႔သတ္ခ်က္

၁၂.     အသက္(၁၀)ႏွစ္မွ (၆၀)ႏွစ္အတြင္း

၁၃.     အာမခံထားသူသည္ အသက္(၁၀)ႏွစ္မွ (၁၈)ႏွစ္အတြင္းရွိသူျဖစ္လွ်င္ မိဘ/အုပ္ထိန္းသူ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္စာျဖင့္ အသက္အာမခံ ထား႐ွိႏိုင္ပါသည္။

အာမခံသက္တမ္း

အာမခံသက္တမ္းကို ၅ႏွစ္ (သို႔မဟုတ္) ၇ႏွစ္ (သို႔မဟုတ္) ၁၀ႏွစ္

အာမခံထားႏိုင္သည့္ ေငြပမာဏ

အနည္းဆံုးက်ပ္ (၁၀)သိန္းမွ အမ်ားဆံုး က်ပ္သိန္း (၅၀ဝ)ထိ

က်န္းမာေရးစစ္ေဆးျခင္း

အာမခံထားေငြအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ အသက္အရေသာ္လည္းေကာင္း လိုအပ္ပါက အာမခံထားသူသည္ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးမႈ ခံယူရန္လိုပါသည္။ အာမခံကုမၸဏီႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ ေဆး႐ံု/ေဆးခန္းမြ််ား ဆရာဝန္မ်ားက က်န္းမာေရးစစ္ေဆးပါမည္။

ပရီမီယံႏႈန္း

အာမခံထားသူအသက္၊ အာမခံသက္တမ္းႏွင့္ထားေငြတို႔အေပၚ မူတည္၍တြက္ခ်က္ပါသည္။

ပရီမီယံေပးသြင္းျခင္း

ပရီမီယံကို ၁လတစ္ႀကိမ္၊ ၃လတစ္ႀကိမ္၊ ၆လတစ္ႀကိမ္၊ ၁၂လတစ္ႀကိမ္ အရစ္က်ေပးသြင္းႏိုင္သည္။

အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား

၁၄.     ႏွစ္ေစ့အက်ိဳးခံစားခြင့္ (Maturity Benefit)

၁၅.     ေသဆံုးမႈအက်ိဳးခံစားခြင့္ (Death Benefit)

၁၆.     ထာဝစဥ္မသန္စြမ္းအက်ိဳးခံစားခြင့္ (Total Permanent Disability Benefit)

၁၇.     ေပၚလစီကိုစာရင္းပိတ္ျခင္း (Paid-up policy)

၁၈.     အမ္းေငြထုတ္ယူျခင္း (Surrender Value)

၁၉.     ေခ်းေငြရႏိုင္ျခင္း (Policy Loan)

ပရီမီယံႏႈန္းထားဇယား

အာမခံထားေငြက်ပ္၁၀ဝ၀အတြက္ တစ္ႏွစ္က်သင့္ပရီမီယံ က်ပ္

 

အာမခံထားသူအသက္ အာမခံသက္တမ္း
၅ ႏွစ္ ၇ ႏွစ္ ၁၀ ႏွစ္
10-27 190.80 130.80 86.40
28 192.00 130.80 86.40
29 192.00 130.80 86.40
30 192.00 130.80 86.40
31 192.00 130.80 86.40
32 192.00 130.80 86.40
33 192.00 132.00 86.40
34 192.00 132.00 86.40
35 192.00 132.00 87.60
36 192.00 132.00 87.60
37 192.00 132.00 87.60
38 192.00 132.00 87.60
39 193.20 132.00 87.60
40 193.20 132.00 87.60
41 193.20 133.20 88.80
42 193.20 133.20 88.80
43 193.20 133.20 88.80
44 193.20 133.20 88.80
45 194.40 134.40 90.00
46 194.40 134.40 90.00
47 194.40 134.40 91.20
48 195.60 135.60 91.20
49 195.60 135.60 92.40
50 195.60 136.80 92.40
51 196.80 136.80 93.60
52 196.80 138.00 93.60
53 198.00 138.00 94.80
54 198.00 139.20 96.00
55 199.20 140.40 97.20
56 200.40 141.60  
57 201.60 141.60  
58 202.80 144.00  
59 204.00    
60 205.20    

 

 

Short Term Endowment Life Insurance Terms and conditions

 

Short Term Endowment Life Insurance Policy

 

Short Term Endowment Life Insurance Claim Procedure

၁။ Claim ေပၚေပါက္ပါက Company ၏ Hot Line (09-450450561, 09-   450450562, 09-450450563) ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ Agent ထံသို႕ဆက္သြယ္၍ အေၾကာင္းၾကားရန္။

၂။ Company ၏ လမ္းညြန္ခ်က္အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ရန္။

 

Claim ျဖစ္ေပၚပါက (၂၄) နာရီ ၀န္ေဆာင္မႈေပးပါသည္။

 

 

နွစ္တိုေငြပင္ေငြရင္းအာမခံႏွင္႔ ပတ္သက္ေသာ တြက္ခ်က္မႈကို သိရွိလိုပါက ဒီေနရာတြင္ ႏွိပ္ပါ။

Short Term Endowment Life Insurance FAQs

 

Short Term Endowment Life Insurance