သမာဓိအာမခံ

သမာဓိအာမခံ

Fidelity Insurance

Fidelity Insurance Product Information

သမာဓိအာမခံ

ရည္႐ြယ္ခ်က္

ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ်ား၊ သမဝါယမပိုင္လုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေငြေၾကးကို တာဝန္ယူထိန္းသိမ္းရန္ တာဝန္ ေပးအပ္ျခင္းခံရသူေၾကာင့္ ေငြေၾကးေပ်ာက္ဆံုးျခင္း၊ အလြဲသံုးစားျပဳခံရျခင္းမ်ားျဖစ္ပြားသည့္အခါ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ နစ္နာဆံုး႐ံႈးရပါသည္။ အဆိုပါနစ္နာဆံုး႐ံႈးမႈကို ရင္းစားျပန္လည္ရရန္အတြက္ သမာဓိအာမခံကို ထား႐ွိ ႏိုင္ပါသည္။

 

အာမခံထားသ

လုပ္ငန္းပိုင္ရွင္မ်ားထားႏိုင္ပါသည္။

 

အာမခံထားမည့္အေၾကာင္းအရာ

ေငြေၾကးတာဝန္ယူသူ၏သမာဓိကိုအာမခံထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

 

အာမခံသက္တမ္း

၁ ႏွစ္ထား႐ွိရပါမည္။

 

အာမခံထားေင

ေငြေၾကးကိုင္ေဆာင္သူတာဝန္ယူကိုင္ေဆာင္ထားသည့္ေငြပမာဏကိုထား႐ွိႏိုင္ပါသည္။

 

ရ႐ွိမည့္အကာအကြယ

ေငြေၾကးကိုင္ေဆာင္သူ၏ပ်က္ကြက္မႈ၊ ေပါ့ေလ်ာ့မႈ၊ လစ္ဟင္းမႈ၊ လိမ္လည္ေကာက္က်စ္မႈ၊ အက်င့္သိကၡာပ်က္ျပားမႈ၊ မ႐ိုးသားမႈ တို႔ေၾကာင့္ လုပ္ငန္းပိုင္႐ွင္မ်ား၏ ေငြေၾကးဆံုး႐ံႈးမႈကိုအကာအကြယ္ေပးပါသည္။

 

ပရီမီယံႏႈန္း

အာမခံထားေငြအေပၚအနည္းဆံုး ၁% မွ အမ်ားဆံုး ၂%  ျဖစ္ပါသည္။