ေရေၾကာင္းကုန္ပစၥည္းအာမခံ

 

"ေအာင္သစာၥဦးအာမခံကုမၸဏီလီမိတက္မွ ၂၄ နာရီ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးလ်က္ရွိပါသည္"

Marine Cargo Insurance Product Information

 

- အာမခံတန္ဖိုး                    သယ္ေဆာင္မည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား၏တန္ဖိုး

- အာမခံသက္တမ္း               ခရီးစဥ္ (၁) ေခါက္

- အာမခံအကာအကြယ္          လံုးဝဆံုးရံႈးမႈ အကာအကြယ္ (Total Loss)

- ပရီမီယံႏႈန္း

 

ျပည္တြင္းကုန္ပစၥည္းမ်ားႏႈန္းဇယား (၁)

စဥ္ ေရေၾကာင္း၊ ေလေၾကာင္း ပရီမီယံႏႈန္း
All Risks TLO
၁။ အေထြေထြကုန္ပစၥည္း    
  ျမစ္တြင္း   ၀.၁၄%
  ကမ္းရိုးတန္း (ေႏြရာသီ)   ၀.၂၈%
  ကမ္းရိုးတန္း (မိုးရာသီ)   ၀.၅၆%
  ေခ်ာင္းတြင္း   ၀.၀၈၄%
၂။ ဂံုနီအိတ္   ၀.၁၁၂%
၃။ အပိုအကာအကြယ္    
  သပိတ္၊ အထိကရုဏ္း၊ လူထုအံုၾကြမႈ   ၀.၀၆%
  ဆိပ္ကမ္းရက္လြန္ေၾကး   ၁၀%
၄။ ေရနံဆီ၊ ဓာတ္ဆီ၊ ဒီဇယ္ဆီ၊ ဓာတ္ေငြ႔    
  ျမစ္တြင္း   ၀.၂၈%
  ကမ္းရိုးတန္း (ေႏြရာသီ)   ၀.၄၂%
  ကမ္းရိုးတန္း (မိုးရာသီ)   ၀.၈၄%

မွတ္ခ်က္။      ။ မိုးတြင္းကာလမွာ ႏွစ္စဥ္ ေမလ (၁) ရက္ေန႔မွ ေအာက္တိုဘာလ (၁၅) ရက္အတြင္းျဖစ္ပါသည္။

 

ျပည္တြင္းကုန္ပစၥည္းမ်ား ႏႈန္းဇယား(၂)

စဥ္ ကုန္းလမ္းပစၥည္း ပရီမီယံႏႈန္း မွတ္ခ်က္
A.R   TLO
၁။ အေထြေထြကုန္ပစၥည္းခရီးစဥ္ အစ မွ အဆံုး   ၀.၁၄%  
၂။

ေရနံဆီ၊ ဓာတ္ဆီ၊ ဒီဇယ္ဆီ၊ ဓာတ္ေငြ႔

ခရီးစဥ္ အစ မွ အဆံုး

  ၀.၂၈%  
၃။ ကြဲလြယ္ရွလြယ္ေသာပစၥည္း   ၀.၀၈%  

မွတ္ခ်က္။       ။ ပရီမီယံေၾကးႏွင့္ အတူ အာမခံတံဆိပ္ေခါင္းဘိုးကိုပါ တပါတည္းေကာက္ခံရပါသည္။

 

 

 

 

 

Marine Cargo Insurance Terms and Conditions 

Marine Cargo Insurance Policy

Marine Cargo Insurance Claim Procedure

၁။ Claim ေပၚေပါက္ပါက Company ၏ Hot Line (09-450450561, 09-450450562, 09-450450563) ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ Agent ထံသို႕ဆက္သြယ္၍ အေၾကာင္းၾကားရန္။

၂။ Company ၏ လမ္းညြန္ခ်က္အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ရန္။

 

Claim ျဖစ္ေပၚပါက (၂၄) နာရီ ၀န္ေဆာင္မႈေပးပါသည္။

 

 

ေရေၾကာင္းကုန္ပစၥည္းအာမခံႏွင္႔ ပတ္သက္ေသာ တြက္ခ်က္မႈကို သိရွိလိုပါက ဒီေနရာတြင္ ႏွိပ္ပါ။

Marine Cargo FAQs

Marine Cargo Insurance