ေတာင္သူလယ္သမားအသက္ အာမခံ

 

"ေအာင္သစာၥဦးအာမခံကုမၸဏီလီမိတက္မွ ၂၄ နာရီ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးလ်က္ရွိပါသည္"

Farmer Life Insurance Product Information

ေတာင္သူလယ္သမားအသက္အာမခံ

အာမခံအမ်ိဳးအစား

တစ္ဦးခ်င္းထား႐ွိႏိုင္မည့္ႏွစ္ခ်င္း (Term Life Assurance) အသက္အာမခံအမ်ိဳးအစား ျဖစ္ပါသည္။

 

အာမခံထားႏိုင္သူမ်ား

ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၊ ၄င္းတို႕၏မိသားစုမ်ား၊ ေဆြမ်ိဳးေတာ္စပ္သူမ်ား၊ လယ္ယာလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား ႏွင့္အျခားသူမ်ားပါ အာမခံထားႏိုင္ပါသည္။

 

အာမခံထားႏိုင္သူ၏အသက္ကန္႔သတ္ခ်က္

       -  အာမခံထားသူသည္အသက္ (၁၆) ႏွစ္မွ (၆၀) ႏွစ္အတြင္း႐ွိရပါမည္။

       - အသက္ (၁၆) ႏွစ္ မွ (၁၈) ႏွစ္အထိ မိဘ၊အုပ္ထိန္းသူကအာမခံထား႐ွိေပးႏိုင္ပါသည္။

 

အာမခံသက္တမ္း

အာမခံသက္တမ္းမွာ (၁) ႏွစ္ျဖစ္သည္။ ႏွစ္စဥ္ဆက္လက္ထား႐ွိႏိုင္ပါသည္။

 

အာမခံထားေင

အနည္းဆံုးက်ပ္ (၁) သိန္း မွ စတင္ထား႐ွိႏိုင္ၿပီးအမ်ားဆံုး က်ပ္ (၅၀)သိန္း အထိထား႐ွိႏိုင္ပါသည္။

 

ပရီမီယံႏႈန္း/အာမခံေၾကး

ပရီမီယံႏႈန္းမွာအာမခံထားေငြ၏ (၁%) ျဖစ္ပါသည္။

 

အာမခံထားသူရ႐ွိမည့္အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား

- အာမခံထားသူေသဆံုးလွ်င္အာမခံထားေငြအတိုင္းရရွိမည့္ေငြပမာဏကိုတစ္လံုးတည္းအက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူမွရခြင့္ရွိျခင္း။

- ထာဝစဥ္မသန္စြမ္းျဖစ္လွ်င္အာမခံထားေငြအတိုင္းရရွိမည့္ေငြပမာဏကိုတစ္လံုးတည္းရခြင့္ရွိျခင္း။

- အာမခံထားသူမေတာ္တဆထိုခိုက္မႈေၾကာင့္ဒဏ္ရာရလွ်င္ဆရာဝန္၏ ေထာက္ခံခ်က္အေပၚအေျခခံ၍ သတ္မွတ္ထားသည့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ႏႈန္းထားအတိုင္းရခြင့္ရွိျခင္း။

- မေတာ္တဆထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိျခင္းေၾကာင့္ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွအသိအမွတ္ျပဳထားေသာ ေဆးရံု၊ ေဆးခန္းတြင္ တက္ေရာက္ကုသပါက အနည္းဆံုးအာမခံထားေငြက်ပ္ (၁)သိန္း အတြက္ (၁) ရက္လွ်င္က်ပ္၂၀ဝ၀/-ႏႈန္း ႏွင့္ အမ်ားဆံုး အာမခံထားေငြက်ပ္ (၅၀)သိန္း အတြက္ (၁) ရက္လွ်င္ က်ပ္၁၀ဝ၀ဝ၀/-ႏႈန္း ျဖင့္အာမခံသက္တမ္းအတြင္း တစ္ႀကိမ္လွ်င္ အမ်ားဆံုး (၅) ရက္ ႏွင့္ (၃) ႀကိမ္အထိတက္ေရာက္ကုသျခင္းစရိတ္ခံစားခြင့္ရွိျခင္း။

Farmer Terms and Condition

Farmer Policy

Farmer Life Claim Procedure

 

၁။ Claim ေပၚေပါက္ပါက Company ၏ Hot Line (09-450450561, 09-450450562, 09-450450563) ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ Agent ထံသို႕ဆက္သြယ္၍ အေၾကာင္းၾကားရန္။

၂။ Company ၏ လမ္းညြန္ခ်က္အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ရန္။

 

Claim ျဖစ္ေပၚပါက (၂၄) နာရီ ၀န္ေဆာင္မႈေပးပါသည္။

 

 

ေတာင္သူလယ္သမား အသက္အာမခံႏွင္႔ ပတ္သက္ေသာ တြက္ခ်က္မႈကို သိရွိလိုပါက ဒီေနရာတြင္ ႏွိပ္ပါ။

Farmer FAQs

Farmer Life Insurance