ေငြသားလုံျခံဳမႈအာမခံ

Cash In Safe Insurance Product Information

ေငြသားလံုၿခံဳမႈအာမခံ

ရည္႐ြယ္ခ်က

ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ်ား၊ သမဝါယမပိုင္လုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ားသည္ မိမိလက္ဝယ္႐ွိေငြမ်ားကို လုပ္ငန္း တည္႐ွိရာ ေနရာတြင္ ႐ံုးပိတ္ရက္မ်ားအပါအဝင္ သိမ္းဆည္းစဥ္ ေဖာက္ထြင္းခိုးယူခံရျခင္းေၾကာင့္ဆံုး႐ံႈးသြားေသာေငြကို ျပန္လည္ အစားထိုးရ႐ွိႏိုင္ရန္ ေငြသားလံုၿခံဳမႈအာမခံထား႐ွိၾကပါသည္။

 

အာမခံထားသူ

လုပ္ငန္းပိုင္ရွင္မ်ားထားႏိုင္ပါသည္။

 

အာမခံထားမည့္အေၾကာင္းအရာ

သိမ္းဆည္းမည့္ေငြသားမ်ားကိုအာမခံထားႏိုင္ပါသည္။

         

အာမခံသက္တမ္း

၁ ႏွစ္ထား႐ွိရပါမည္။

 

အာမခံထားေင

သိမ္းဆည္းမည့္ေငြပမာဏကိုထား႐ွိႏိုင္ပါသည္။

 

ရ႐ွိမည့္အကာအကြယ္

သိမ္းဆည္းထားသည့္ေငြမ်ားကို ေဖာက္ထြင္းခိုးယူခံရျခင္း၊ လက္နက္ျဖင့္ၿခိမ္းေျခာက္၍ လုယူခံရျခင္းမ်ားအႏၱရာယ္မွ အကာအကြယ္ ေပးပါသည္။

 

ပရီမီယံႏႈန္း   

အာမခံထားေငြအေပၚအနည္းဆံုး ဝ.၅၀% မွ အမ်ားဆံုး ၁% ျဖစ္ပါသည္။ ေငြထား႐ွိသည့္ အေဆာက္အဦးတည္ေနရာ အခ်က္အခ်ာက်မႈ၊ ခိုင္ခန္႔မႈ၊ ေငြသိမ္းဆည္းသည့္အခန္း၊ ေငြေသတၲာလံုၿခံဳေကာင္းမြန္မႈအရ ေလွ်ာ့ႏႈန္းခံစားခြင့္မ်ား ႐ွိသျဖင့္ အနည္းဆံုးပရီမီယံႏႈန္းမွာ ဝ.၂၀% သာ႐ွိပါသည္။

Cash In Safe Insurance Policy

Cash In Safe Insurance Claim Procedure

၁။ Claim ေပၚေပါက္ပါက Company ၏ Hot Line (09-450450561, 09-450450562, 09-450450563) ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ Agent ထံသို႕ဆက္သြယ္၍ အေၾကာင္းၾကားရန္။

၂။ Company ၏ လမ္းညြန္ခ်က္အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ရန္။

 

Claim ျဖစ္ေပၚပါက (၂၄) နာရီ အတြင္း၀န္ေဆာင္မႈေပးပါသည္။

 

 

ေငြသားလံုျခံဳမႈအာမခံႏွင္႔ ပတ္သက္ေသာ တြက္ခ်က္မႈကို သိရွိလိုပါက ဒီေနရာတြင္ ႏွိပ္ပါ။

Cash In Safe Product Information

Cash In Safe Insurance Product Information

ေငြသားလံုၿခံဳမႈအာမခံ

ရည္႐ြယ္ခ်က

ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ်ား၊ သမဝါယမပိုင္လုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ားသည္ မိမိလက္ဝယ္႐ွိေငြမ်ားကို လုပ္ငန္း တည္႐ွိရာ ေနရာတြင္ ႐ံုးပိတ္ရက္မ်ားအပါအဝင္ သိမ္းဆည္းစဥ္ ေဖာက္ထြင္းခိုးယူခံရျခင္းေၾကာင့္ဆံုး႐ံႈးသြားေသာေငြကို ျပန္လည္ အစားထိုးရ႐ွိႏိုင္ရန္ ေငြသားလံုၿခံဳမႈအာမခံထား႐ွိၾကပါသည္။

 

အာမခံထားသူ

လုပ္ငန္းပိုင္ရွင္မ်ားထားႏိုင္ပါသည္။

 

အာမခံထားမည့္အေၾကာင္းအရာ

သိမ္းဆည္းမည့္ေငြသားမ်ားကိုအာမခံထားႏိုင္ပါသည္။

         

အာမခံသက္တမ္း

၁ ႏွစ္ထား႐ွိရပါမည္။

 

အာမခံထားေင

သိမ္းဆည္းမည့္ေငြပမာဏကိုထား႐ွိႏိုင္ပါသည္။

 

ရ႐ွိမည့္အကာအကြယ္

သိမ္းဆည္းထားသည့္ေငြမ်ားကို ေဖာက္ထြင္းခိုးယူခံရျခင္း၊ လက္နက္ျဖင့္ၿခိမ္းေျခာက္၍ လုယူခံရျခင္းမ်ားအႏၱရာယ္မွ အကာအကြယ္ ေပးပါသည္။

 

ပရီမီယံႏႈန္း   

အာမခံထားေငြအေပၚအနည္းဆံုး ဝ.၅၀% မွ အမ်ားဆံုး ၁% ျဖစ္ပါသည္။ ေငြထား႐ွိသည့္ အေဆာက္အဦးတည္ေနရာ အခ်က္အခ်ာက်မႈ၊ ခိုင္ခန္႔မႈ၊ ေငြသိမ္းဆည္းသည့္အခန္း၊ ေငြေသတၲာလံုၿခံဳေကာင္းမြန္မႈအရ ေလွ်ာ့ႏႈန္းခံစားခြင့္မ်ား ႐ွိသျဖင့္ အနည္းဆံုးပရီမီယံႏႈန္းမွာ ဝ.၂၀% သာ႐ွိပါသည္။