ျပည္ပေရေၾကာင္းကုန္ပစၥည္းအာမခံ

 

"ေအာင္သစာၥဦးအာမခံကုမၸဏီလီမိတက္မွ ၂၄ နာရီ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးလ်က္ရွိပါသည္"

Overseas Marine Cargo Insurance Product Information

ျပည္ပေရေၾကာင္းပို႔ကုန္အာမခံ

ရည္႐ြယ္ခ်က္                                                                                             

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ကုန္ပစၥည္းမ်ား တင္ပို႔ေရာင္းခ်ရာတြင္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ ေရေၾကာင္း ကုန္ပစၥည္းအာမခံ အကာအကြယ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ရန္ႏွင့္ႏိုင္ငံျခားေငြႏိုင္ငံျခားသို႔ ယိုဖိတ္မႈ သက္သာေစရန္။

အာမခံထားႏိုင္သူ

- ကုန္ပစၥည္းပိုင္ရွင္မ်ား - ပိုင္ရွင္၏ တရားဝင္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား

အာမခံထားႏိုင္သည့္ကုန္ပစၥည္း

ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ႏိုင္ငံေတာ္မွ တရားဝင္တင္ပို႔ေရာင္းခ်ခြင့္ျပဳထားသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား

အာမခံထားေင

- ကုန္ပစၥည္းတန္ဖိုးကို က်ပ္ေငြျဖင့္ လည္းေကာင္း၊

- ႏိုင္ငံျခားေငြျဖင့္လည္းေကာင္း ထားခြင့္ရွိသည္။

အာမခံသက္တမ္း

ခရီးစဥ္အစမွ ခရီးစဥ္အဆံုး(Transhipment) ရွိလွ်င္ ေဖာ္ျပေပးရန္။

အာမခံအကာအကြယ္                                                            

- ၂၀ဝ၉ ICC(Clause)A,B,C ကိုသာသံုး၍ အာမခံထားသူမွ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာအကာအကြယ္ကို ေရြးခ်ယ္ဝယ္ယူခြင့္ျပဳရန္။  

-  တစ္ဆင့္အာမခံလက္ခံမည့္ကုမၸဏီႏွင့္ ၫွိႏိႈ္င္းသေဘာတူထားသည့္အတိုင္း ေရာင္းခ်ရန္။

အပိုအကာအကြယ

အာမခံထားရန္ အဆိုျပဳသူမွ ဝယ္ယူမည့္ အပိုအကာအကြယ္မ်ားကို အဆိုလႊာတြင္ ေဖာ္ျပ ေပးရန္။  ပရီမီယံႏႈန္းထားသတ္မွတ္ျခင္း။

 

စဥ္ ေရေၾကာင္း / ေလေၾကာင္းျပည္ပပို႔ကုန္သြင္းကုန္မ်ား ပရီမီယံႏႈန္း မွတ္ခ်က္
၁။ အေထြေထြကုန္ပစၥည္းမ်ား ၀.၅၆%  
  On Deck ...........  
  Transshipment ၀.၂၈%  
  Via ၀.၁၄%  
  Suez ၀.၀၃၇၅%  
  War Zone & Surchange ၀.၀၅%  
၂။ ကြဲရွလြယ္ေသာပစၥည္း ၀.၈%  
၃။ ဓါတ္ေျမၾသဇာ (အမႈန္႔) ၀.၈%  
၄။ ဓါတ္ေျမၾသဇာ (အရည္) ၀.၅၆%  
၅။ ဘိလပ္ေျမ ၀.၅၆%  

၉.       မူလအာမခံလက္ခံသည့္ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ တစ္ဆင့္အာမခံလက္ခံမည့္ကုမၸဏီႏွင့္ ၫွိႏိႈင္းထားသည့္ ပရီမီယံႏႈန္းထားမ်ားအတိုင္း လက္ခံေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည္။

 

Overseas Marine Cargo Insurance Terms and conditions

 

Overseas Marine Cargo Insurance Policy

 

Overseas Marine Cargo Insurance Claim Procedure

 

၁။ Claim ေပၚေပါက္ပါက Company ၏ Hot Line (09-450450561, 09-450450562, 09-450450563) ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ Agent ထံသို႕ဆက္သြယ္၍ အေၾကာင္းၾကားရန္။

၂။ Company ၏ လမ္းညြန္ခ်က္အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ရန္။

 

Claim ျဖစ္ေပၚပါက (၂၄) နာရီ ၀န္ေဆာင္မႈေပးပါသည္။

 

 

ျပည္ပေရေၾကာင္းကုန္ပစၥည္းအာမခံႏွင္႔ ပတ္သက္ေသာ တြက္ခ်က္မႈကို သိရွိလိုပါက ဒီေနရာတြင္ ႏွိပ္ပါ။

Marine Cargo Oversea FAQs

Marine Cargo Insurance (Overseas)