အားကစားသမားကိုယ္အဂၤါထိခိုက္မႈအာမခံ

 

"ေအာင္သစာၥဦးအာမခံကုမၸဏီလီမိတက္မွ ၂၄ နာရီ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးလ်က္ရွိပါသည္"

Sportsmen Life Insurance Product Information

အားကစားသမားကိုယ္အဂၤါထိခိုက္မႈအာမခံ

အသက္ ၁၀ႏွစ္မွ ၆၀ႏွစ္အထိ အားကစားသမားမ်ား ထား႐ွိႏိုင္ပါသည္။

အာမခံသက္တမ္း     

၁ ႏွစ္ ထား႐ွိရပါမည္။

အာမခံထားေငြ       

က်ပ္ ၁၀ သိန္းမွ အမ်ားဆံုး သိန္း၅၀ အထိထား႐ွိႏိုင္ပါသည္။

ရ႐ွိမည့္အကာအကြယ္          

အားကစားသမား ေလ့က်င့္ကာလႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ကာလအတြင္းေသဆံုးျခင္း၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္းအတြက္ အကာအကြယ္ ျဖစ္ပါသည္။

ပရီမီယံႏႈန္း   

အာမခံထားေငြက်ပ္ (၁၀)သိန္း တစ္ယူနစ္လွ်င္ ပရီမီယံ က်ပ္ ၅၀ဝ၀ႏႈန္း(၅ ယူနစ္အထိ ထားႏိုင္ပါသည္။)

အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား  

ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ အာမခံထားေငြအေပၚသတ္မွတ္ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္အက်ိဳးခံစားခြင့္ေပးပါသည္။   ေသဆံုးပါကမွီခိုသူမ်ားအတြက္အာမခံထားေငြအျပည့္အက်ိဳးခံစားခြင့္ရ႐ွိႏိုင္ပါသည္။

 

Sportsmen Life Insurance Terms and Conditions

 

Sportsmen Life Insurance Claim Procedure

၁။ Claim ေပၚေပါက္ပါက Company ၏ Hot Line (09-450450561, 09-   450450562, 09-450450563) ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ Agent ထံသို႕ဆက္သြယ္၍ အေၾကာင္းၾကားရန္။

၂။ Company ၏ လမ္းညြန္ခ်က္အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ရန္။

 

Claim ျဖစ္ေပၚပါက (၂၄) နာရီ ၀န္ေဆာင္မႈေပးပါသည္။

 

 

အားကစားသမားကိုယ္အဂၤါထိခိုက္မႈအာမခံႏွင္႔ ပတ္သက္ေသာ တြက္ခ်က္မႈကို သိရွိလိုပါက ဒီေနရာတြင္ ႏွိပ္ပါ။

Sport Man FAQs

Sportman Life Insurance