ေရယာဥ္ကိုယ္ထည္အာမခံ

 

"ေအာင္သစာၥဦးအာမခံကုမၸဏီလီမိတက္မွ ၂၄ နာရီ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးလ်က္ရွိပါသည္"

Marine Hull Insurance Product Information

ေရယာဥ္ကိုယ္ထည္အာမခံ

ရည္႐ြယ္ခ်က္

ျမန္မာျပည္တြင္းႏွင့္ ျပည္ပတြင္ ခုတ္ေမာင္းသြားလာသည့္ ေရယာဥ္ ကိုယ္ထည္မ်ား ေရေၾကာင္း အာမခံ အကာအကြယ္ ရရွိေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။

အာမခံထားႏိုင္ခြင့္႐ွိသ

ေရယာဥ္ကိုယ္ထည္ကို ပိုင္ဆိုင္သူ (သို႔မဟုတ္) ဌားရမ္းသံုးစြဲသူ (လူ/အဖြဲ႕အစည္း)

အာမခံသက္တမ္း

(က) ခရီးတစ္ေခါက္

(ခ)  ၁ ႏွစ္ (ပရီမီယံေပးသြင္းသည့္ရက္ေန႔မွစ၍ တစ္ႏွစ္)

အာမခံထားေငြ

ေရေၾကာင္းကိုယ္ထည္အာမခံတြင္ အာမခံထားေငြအျဖစ္ insured ႏွင့္ insurer တို႔ေက်နပ္၍ စာခ်ဳပ္ထားေသာ တန္ဘိုးမ်ားကို အာမခံထားေငြ (agreed value) ဟု ယူဆရပါသည္။

ပရီမီယံႏႈန္းမ်ား

ေရယာဥ္ကိုယ္ထည္     

၁။       သံကိုယ္ထည္   (က)    ျမစ္တြင္းသြား - အေထြေထြကုန္တင္                              ၂.ဝ%                                             

                                        ျမစ္တြင္းသြား - ေလာင္စာဆီတင္                                  ၂.၆%                                    

                              (ခ)      ကမ္း႐ိုးတန္းသြား - အေထြေထြကုန္တင္                         ၂.၄%                                               

                                        ကမ္း႐ိုးတန္းသြား - ေလာင္စာဆီတင္/ ငါးဖမ္း                   ၃.ဝ%

၂။       သစ္သားကိုယ္ထည္                                                    -----     

၃။                                    ကမ္း႐ိုးတန္းသြား - ငါးဖမ္း                                           ၂.ဝ%        

မွတ္ခ်က္ ။       ။ ေရယာဥ္သက္တမ္းအႏွစ္ (၂၀)ေက်ာ္ပါက က်သင့္ပရီမီယံအေပၚ ၁၀%   ထပ္ေဆာင္း ေကာက္ခံသင့္ပါသည္။

 

ေရယာဥ္ကိုယ္ထည္အာမခံ ပရီမီယံသက္တမ္းတိုႏႈန္းထား

(၁)     ခရီးတစ္ေခါက္                      (၁၅ ရက္ေအာက္) တစ္ႏွစ္ပရီမီယံ၏     ၁/၁၂

(၂)     ၁လ သက္တမ္း                    (၁၅ ရက္ေအာက္) တစ္ႏွစ္ပရီမီယံ၏     ၂/၁၂   

(၃)     ၂လ သက္တမ္း                    (၁၅ ရက္ေအာက္) တစ္ႏွစ္ပရီမီယံ၏     ၃/၁၂   

(၄)     ၃လ သက္တမ္း                    (၁၅ ရက္ေအာက္) တစ္ႏွစ္ပရီမီယံ၏     ၄/၁၂   

(၅)     ၄လ သက္တမ္း                    (၁၅ ရက္ေအာက္) တစ္ႏွစ္ပရီမီယံ၏     ၅/၁၂   

(၆)     ၅လ သက္တမ္း                    (၁၅ ရက္ေအာက္) တစ္ႏွစ္ပရီမီယံ၏     ၆/၁၂   

(၇)     ၆လ သက္တမ္း                    (၁၅ ရက္ေအာက္) တစ္ႏွစ္ပရီမီယံ၏     ၇/၁၂   

(၈)     ၆လ အထက္ သက္တမ္း         တစ္ႏွစ္ပရီမီယံ    အျပည့္

Marine Hull Insurance Policy

Marine Hull Insurance Claim Procedure

 

၁။ Claim ေပၚေပါက္ပါက Company ၏ Hot Line (09-450450561, 09-450450562, 09-450450563) ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ Agent ထံသို႕ဆက္သြယ္၍ အေၾကာင္းၾကားရန္။

၂။ Company ၏ လမ္းညြန္ခ်က္အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ရန္။

 

Claim ျဖစ္ေပၚပါက (၂၄) နာရီ ၀န္ေဆာင္မႈေပးပါသည္။

 

 

ေရယာဥ္ကိုယ္ထည္အာမခံႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ တြက္ခ်က္မႈကို သိရွိလိုပါက ဒီေနရာတြင္  ႏွိပ္ပါ။

 

 

Marine Hull FAQs

Marine Hull Insurance