ေျမြအႏၱရာယ္အသက္အာမခံ

 

"ေအာင္သစာၥဦးအာမခံကုမၸဏီလီမိတက္မွ ၂၄ နာရီ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးလ်က္ရွိပါသည္"

Snake Bite Life Insurance Product Information

 

ေျမြအႏၱရာယ္အာမခံ

အသက္ကန္႔သတ္ခ်က္မ႐ွိ မည္သူမဆိုထား႐ွိႏိုင္ပါသည္။

အာမခံသက္တမ္း     

၁ ႏွစ္ ထား႐ွိရပါမည္။

အာမခံထားေငြ

က်ပ္ ၅ သိန္း မွ က်ပ္သိန္း၅၀ အထိထား႐ွိႏိုင္ပါသည္။

ပရီမီယံႏႈန္း     

တစ္ယူနစ္လွ်င္ ပရီမီယံ က်ပ္(၅၀ဝ)ႏႈန္း (၁၀ယူနစ္အထိ ထားႏိုင္ပါသည္)

အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား  

ေျမြအႏၱရာယ္ေၾကာင့္ ေသဆံုးျခင္း က်ပ္(၅)သိန္း   

ေဆး၀ါးကုသျခင္းႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္စရိတ္  အတြက္ အမ်ားဆံုးက်ပ္ ၈၀၀၀၀ အထိ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိပါသည္။

 

Snake Bite Life Insurance Terms and Conditions

Snake Bite Policy

 

Snake Bite Life Insurance Claim Procedure

၁။ Claim ေပၚေပါက္ပါက Company ၏ Hot Line (09-450450561, 09-   450450562, 09-450450563) ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ Agent ထံသို႕ဆက္သြယ္၍ အေၾကာင္းၾကားရန္။

၂။ Company ၏ လမ္းညြန္ခ်က္အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ရန္။

 

Claim ျဖစ္ေပၚပါက (၂၄) နာရီ ၀န္ေဆာင္မႈေပးပါသည္။

 

 

ေႁမြအသက်အာမခံႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာ တြက္ခ်က္မႈကို သိရွိလိုပါက ဒီနေရာတြင္ နှိပ်ပါ။

Snake Bike FAQs

Snake Bite Insurance