ေအာင္သစၥာဦးအာမခံကုမၸဏီလီမိတက္မွ မီးအာမခံမ်က္ျမင္စစ္ေဆးျခင္း

ေအာင္သစၥာဦးအာမခံကုမၸဏီလီမိတက္မွ မီးအာမခံမ်က္ျမင္စစ္ေဆးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။