အထူးခရီးသြားအာမခံ

 

"ေအာင္သစာၥဦးအာမခံကုမၸဏီလီမိတက္မွ ၂၄ နာရီ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးလ်က္ရွိပါသည္"

Special Travel Insurance Product Information

အထူးခရီးသြားအာမခံ

ရည္႐ြယ္ခ်က္  

အေဝးေျပးလမ္းမႀကီးမ်ားတြင္ ယာဥ္မေတာ္တဆ ျဖစ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ခရီးသြားျပည္သူမ်ား ႀကံဳေတြ႔လာႏိုင္မည့္ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားမွအထိုက္အေလ်ာက္ေလ်ာ့ပါးေျပေလ်ာ့ႏိုင္ေရးအတြက္ အေထာက္အပံ့ရ႐ွိေစရန္ျဖစ္ပါသည္။ 

အာမခံထားခြင့္႐ွိသူ   

ခရီးမိုင္၁၀ဝအထက္ေျပးဆြဲေသာအေဝးေျပးေမာ္ေတာ္ယာဥ္စီးနင္းသည့္ခရီးသည္၊ ယာဥ္ေမာင္းႏွင့္ ယာဥ္ေနာက္လိုက္ မ်ား ထား႐ွိႏိုင္ပါသည္။

အာမခံသက္တမ္း     

သတ္မွတ္ ခရီးစဥ္ (အစ မွ အဆံုး) 

ပရီမီယံႏႈန္း   

သတ္မွတ္ခရီးစဥ္တစ္ခုအတြက္ ၁ယူနစ္ က်ပ္ ၃၀ဝ(တစ္ဦးလွ်င္အမ်ားဆံုး၂ယူနစ္သာဝယ္ယူႏိုင္ပါသည္။)

အာမခံထားေငြ       

၁ ယူနစ္လွ်င္ က်ပ္သိန္း ၃၀ ျဖင့္ ၂ ယူနစ္ က်ပ္သိန္း၆၀အထိထား႐ွိႏိုင္ပါသည္။ 

အာမခံအကာအကြယ္

သတ္မွတ္ခရီးစဥ္ သတ္မွတ္ယာဥ္အတြင္းလိုက္ပါလာစဥ္ယာဥ္မေတာ္တဆထိခိုက္မႈေၾကာင့္ တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝိုက္၍ျဖစ္ေစ ေသဆံုးျခင္းႏွင့္ဒဏ္ရာရျခင္းအတြက္အာမခံအကာအကြယ္ရပါသည္။

အက်ိဳးခံစားခြင့္       

ေသဆံုးျခင္း  

- ၁ ယူနစ္လွ်င္ က်ပ္သိန္း ၃၀     ဒဏ္ရာရျခင္း   

- ဒဏ္ရာအေျခအေနအရသတ္မွတ္သည့္အခ်ိဳးျဖင့္တြက္ခ်က္ေပးပါသည္။

၁ ယူနစ္အတြက္ အမ်ားဆံုး က်ပ္ ၂၄ သိန္း ရႏိုင္ပါသည္။

ေဆး႐ံုတက္ျခင္း      

- ၁ ပတ္လွ်င္ က်ပ္ ၂၄၀ဝ ႏႈန္းျဖင့္ ၅၂ ပတ္အထိခံစားခြင့္ ေပးပါသည္။

 

Special Travel Insurance Term and Condition

Special Travel Insurance Claim Procedure

 

၁။ Claim ေပၚေပါက္ပါက Company ၏ Hot Line (09-450450561, 09-450450562, 09-450450563) ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ Agent ထံသို႕ဆက္သြယ္၍ အေၾကာင္းၾကားရန္။

၂။ Company ၏ လမ္းညြန္ခ်က္အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ရန္။

 

Claim ျဖစ္ေပၚပါက (၂၄) နာရီ ၀န္ေဆာင္မႈေပးပါသည္။

 

 

အထူးခရီးသြားအာမခံႏွင္႔ ပတ္သက္ေသာ တြက္ခ်က္မႈကို သိရွိလိုပါက ဒီေနရာတြင္ ႏွိပ္ပါ။

Personal Accident Insurance FAQs

 

Special Travel Insurance