ကိုယ္အဂၤါထိခိုက္မႈအာမခံ

 

"ေအာင္သစာၥဦးအာမခံကုမၸဏီလီမိတက္မွ ၂၄ နာရီ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးလ်က္ရွိပါသည္"

Personal Accident Insurance Product Informaion

ကိုယ္အဂၤါထိခိုက္မႈအာမခံ

ရည္႐ြယ္ခ်က္

- မည္သူမဆို မေတာ္တဆထိခိုက္မႈေၾကာင့္ ေသဆံုးျခင္း၊ 

- မစြမ္းမသန္ျဖစ္ျခင္း၊ 

- ကိုယ္အဂၤါထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္းစသည္မ်ားျဖစ္ပြားသည့္အခါေငြေၾကးအေထာက္အပံ့ရရွိေစရန္

အာမခံထားႏိုင္ခြင့္႐ွိသူ

- အသက္ ၁၆ ႏွစ္မွ ၆၅ ႏွစ္ထိ က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္သူတိုင္း အာမခံ ထားရွိနိုင္ပါသည္။

- အရြယ္မေရာက္ေသးသူအတြက္ မိဘ(သို႔) အုပ္ထိန္းသူက ထားရွိေပးနိုင္သည္။

အက်ိဳးခံစားခြင့္႐ွိသူ

- ေသဆံုးမႈအတြက္ အက်ိဳးခံစားခြင့္လႊဲေျပာင္းျခင္းခံရသူ (အာမခံထားသူက ေရြးခ်ယ္သူ)

- ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမႈအတြက္ အာမခံထားသူကိုယ္တိုင္

အာမခံအကာအကြယ္

မေတာ္တဆထိခိုက္မႈေၾကာင့္-             

- ေသဆံုးျခင္း            

- မစြမ္းမသန္ျဖစ္ျခင္း              

- ကိုယ္အဂၤါထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္း          

- ေျခလက္အဂၤါဆံုးရံႈးျခင္း                  

- ေဆးရံုတက္ရျခင္း               

- အလုပ္မလုပ္ႏိုင္ျခင္း

အာမခံသက္တမ္း

ပရီမီယံစတင္ေပးသြင္းသည့္ေန႔မွစ၍ ၃လ၊ ၆လ၊ ၁ႏွစ္

အာမခံထားေငြ

အနည္းဆံုးက်ပ္ ၅သိန္းမွ အမ်ားဆံုးက်ပ္သိန္း ၂၀ဝ အထိ (သို႔) အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁çဝ၀ဝ မွ ၂၀ဝçဝ၀ဝ အထိ ထားရွိႏိုင္သည္။

ပရီမီယ

ေအာက္ပါတိုင္း က်သင့္ပရီမီယံကို တစ္ႀကိမ္တည္းေပးသြင္းရပါမည္-  - အာမခံသက္တမ္း ၁ႏွစ္ (အသက္ ၁၆ႏွစ္မွ ၆၅ႏွစ္အထိ)  အာမခံထားေငြ၏ ၁.၇%

အာမခံသက္တမ္း ၃လ၊ ၆လ အတြက္  ၁ႏွစ္သက္တမ္း၏ အခ်ိဳးက်ပရီမီယံ

တပ္မေတာ္၊ ျပည္သူ႔ရဲ၊ ေလယာဥ္ဝန္ထမ္း၊ လွ်ပ္စစ္ဝန္ထမ္းစေသာ အႏၱရာယ္မ်ားသည့္ အလုပ္အကိုင္ အတြက္ အပိုပရီမီယံ ၁% ေပးေဆာင္ရမည္။

အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား

- အက်ိဳးခံစားခြင့္ရာခိုင္ႏႈန္း သတ္မွတ္ခ်က္အတိုင္း ေပးေလ်ာ္မည္။

- အာမခံထားသူတစ္ဦးသို႔ အမ်ားဆံုးေပးေလ်ာ္ရမည့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္သည္ အာမခံထားေငြျဖစ္သည္။

Personal Accident Term and Condition

Personal Accident Insurance Claim Procedure

 

၁။ Claim ေပၚေပါက္ပါက Company ၏ Hot Line (09-450450561, 09-450450562, 09-450450563) ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ Agent ထံသို႕ဆက္သြယ္၍ အေၾကာင္းၾကားရန္။

၂။ Company ၏ လမ္းညြန္ခ်က္အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ရန္။

 

Claim ျဖစ္ေပၚပါက (၂၄) နာရီ ၀န္ေဆာင္မႈေပးပါသည္။

 

 

ကိုယ္အဂၤါထိခိုက္မႈအာမခံႏွင္႔ ပတ္သက္ေသာ တြက္ခ်က္မႈကို သိရွိလိုပါက ဒီေနရာတြင္ ႏွိပ္ပါ။

Personal Accident Insurance FAQs

 

Personal Accident Insurance