အားကစားသမားကိုယ်အင်္ဂါထိခိုက်မှုအာမခံ

Product Information

Sportsmen Life Insurance Product Information

အားကစားသမားကိုယ်အင်္ဂါထိခိုက်မှုအာမခံ

အသက် ၁၀နှစ်မှ ၆၀နှစ်အထိ အားကစားသမားများ ထားရှိနိုင်ပါသည်။

အာမခံသက်တမ်း     

၁ နှစ် ထားရှိရပါမည်။

အာမခံထားငွေ       

ကျပ် ၁၀ သိန်းမှ အများဆုံး သိန်း၅၀ အထိထားရှိနိုင်ပါသည်။

ရရှိမည့်အကာအကွယ်          

အားကစားသမား လေ့ကျင့်ကာလနှင့် ယှဉ်ပြိုင်ကာလအတွင်းသေဆုံးခြင်း၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းအတွက် အကာအကွယ် ဖြစ်ပါသည်။

ပရီမီယံနှုန်း   

အာမခံထားငွေကျပ် (၁၀)သိန်း တစ်ယူနစ်လျှင် ပရီမီယံ ကျပ် ၅၀ဝဝနှုန်း(၅ ယူနစ်အထိ ထားနိုင်ပါသည်။)

အကျိုးခံစားခွင့်များ  

ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှု အမျိုးမျိုးအတွက် အာမခံထားငွေအပေါ်သတ်မှတ်ရာခိုင်နှုန်းဖြင့်အကျိုးခံစားခွင့်ပေးပါသည်။   သေဆုံးပါကမှီခိုသူများအတွက်အာမခံထားငွေအပြည့်အကျိုးခံစားခွင့်ရရှိနိုင်ပါသည်။