ေရေၾကာင္းကုန္ပစၥည္းအာမခံ

 

"ေအာင္သစာၥဦးအာမခံကုမၸဏီလီမိတက္မွ ၂၄ နာရီ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးလ်က္ရွိပါသည္"

Marine Cargo Insurance Product Information

 

ျပည္ပေရေၾကာင္းပို႔ကုန္အာမခံ

ရည္႐ြယ္ခ်က္                                                                                             

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ကုန္ပစၥည္းမ်ား တင္ပို႔ေရာင္းခ်ရာတြင္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ ေရေၾကာင္း ကုန္ပစၥည္းအာမခံ အကာအကြယ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ရန္ႏွင့္ႏိုင္ငံျခားေငြႏိုင္ငံျခားသို႔ ယိုဖိတ္မႈ သက္သာေစရန္။

အာမခံထားႏိုင္သူ

- ကုန္ပစၥည္းပိုင္ရွင္မ်ား - ပိုင္ရွင္၏ တရားဝင္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား

အာမခံထားႏိုင္သည့္ကုန္ပစၥည္း

ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ႏိုင္ငံေတာ္မွ တရားဝင္တင္ပို႔ေရာင္းခ်ခြင့္ျပဳထားသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား

အာမခံထားေင

- ကုန္ပစၥည္းတန္ဖိုးကို က်ပ္ေငြျဖင့္ လည္းေကာင္း၊

- ႏိုင္ငံျခားေငြျဖင့္လည္းေကာင္း ထားခြင့္ရွိသည္။

အာမခံသက္တမ္း

ခရီးစဥ္အစမွ ခရီးစဥ္အဆံုး(Transhipment) ရွိလွ်င္ ေဖာ္ျပေပးရန္။

အာမခံအကာအကြယ္                                                            

- ၂၀ဝ၉ ICC(Clause)A,B,C ကိုသာသံုး၍ အာမခံထားသူမွ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာအကာအကြယ္ကို ေရြးခ်ယ္ဝယ္ယူခြင့္ျပဳရန္။  

-  တစ္ဆင့္အာမခံလက္ခံမည့္ကုမၸဏီႏွင့္ ၫွိႏိႈ္င္းသေဘာတူထားသည့္အတိုင္း ေရာင္းခ်ရန္။

အပိုအကာအကြယ

အာမခံထားရန္ အဆိုျပဳသူမွ ဝယ္ယူမည့္ အပိုအကာအကြယ္မ်ားကို အဆိုလႊာတြင္ ေဖာ္ျပ ေပးရန္။  

၉.       မူလအာမခံလက္ခံသည့္ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ တစ္ဆင့္အာမခံလက္ခံမည့္ကုမၸဏီႏွင့္ ၫွိႏိႈင္းထားသည့္ ပရီမီယံႏႈန္းထားမ်ားအတိုင္း လက္ခံေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည္။

 

Marine Cargo Insurance Terms and Conditions 

Marine Cargo Insurance Policy

Marine Cargo Insurance Claim Procedure

၁။ Claim ေပၚေပါက္ပါက Company ၏ Hot Line (09-450450561, 09-450450562, 09-450450563) ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ Agent ထံသို႕ဆက္သြယ္၍ အေၾကာင္းၾကားရန္။

၂။ Company ၏ လမ္းညြန္ခ်က္အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ရန္။

 

Claim ျဖစ္ေပၚပါက (၂၄) နာရီ အတြင္း၀န္ေဆာင္မႈေပးပါသည္။

 

 

ေရေၾကာင္းကုန္ပစၥည္းအာမခံႏွင္႔ ပတ္သက္ေသာ တြက္ခ်က္မႈကို သိရွိလိုပါက ဒီေနရာတြင္ ႏွိပ္ပါ။

Marine Cargo Insurance