ခရီးသြားအာမခံ

 

"ေအာင္သစာၥဦးအာမခံကုမၸဏီလီမိတက္မွ ၂၄ နာရီ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးလ်က္ရွိပါသည္"

Travel Insurance Product Information

ခရီးသြားအာမခံ

ခရီးသြားအာမခံအမ်ိဳးအစားမ်ား-

-   ျပည္တြင္းခရီးစဥ္မ်ား ခရီးသြားအာမခံ

-   ခရီးမိုင္(၁၀ဝ)ေအာက္ ခရီးသည္မ်ား သယ္ယူပို႔ေဆာင္သည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လိုင္းမ်ား      (ခရီးတစ္ေခါက္) ခရီးသြားအာမခံ

-   ျပည္ပခရီးစဥ္မ်ား ခရီးသြားအာမခံ

အာမခံအကာအကြယ္

ခရီးစဥ္အတြင္း အာမခံလက္မွတ္ဝယ္ယူၿပီး စီးနင္းလိုက္ပါလာသည့္ ခရီးသြားျပည္သူမ်ား ယာဥ္မေတာ္တဆထိခိုက္မႈ ( ဗခခငိနညအ ) ေၾကာင့္

- အသက္ဆံုး႐ံႈးျခင္း၊

- ထာဝစဥ္မစြမ္းမသန္ျဖစ္ျခင္း

- ထိခိုက္ဒဏ္ရာရ႐ွိျခင္းမ်ားအတြက္ အကာအကြယ္ေပးပါသည္။

အသက္ကန္႔သတ္ခ်က္

-  အသက္အ႐ြယ္ကန္႔သတ္ခ်က္မ႐ွိပါ။

အာမခံသက္တမ္း

 ျပည္တြင္းခရီးစဥ္မ်ားအတြက္ ေန႔ခ်င္းျပန္(၁)ရက္ခရီးမွ အမ်ားဆံုး(၃)လခရီးအထိ

ခရီးမိုင္(၁၀ဝ)ေအာက္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္သည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လိုင္းမ်ားအတြက္ ခရီးတစ္ေခါက္  (ခရီးစဥ္အစမွအဆံုးအထိ)

 ျပည္ပခရီးစဥ္မ်ားအတြက္ ေန႔ခ်င္းျပန္ (၁)ရက္ ခရီးမွ အမ်ားဆံုး (၃)လ ခရီးအထိ

အာမခံထားေငြ

ျပည္တြင္းခရီးစဥ္                     

အနည္းဆံုး      (၁)ယူနစ္ က်ပ္(၅)သိန္းမွအမ်ားဆံုး

                   (၂၀)ယူနစ္က်ပ္သိန္း(၁၀ဝ)အထိ                   

ခရီးမိုင္ (၁၀ဝ)ေအာက္ ခရီးစဥ္            

ခရီးမိုင္ (၁၀ဝ)ေအာက္ ခရီးသည္မ်ားသယ္ယူပို႔ေဆာင္သည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လိုင္းမ်ား ခရီးစဥ္အာမခံ ထားေငြ ပံုေသက်ပ္ သိန္း (၂၀)

ျပည္ပခရီးစဥ္        

အနည္းဆံုး(၁)ယူနစ္ က်ပ္(၅)သိန္းမွ အမ်ားဆံုး(၂၀)ယူနစ္ က်ပ္သိန္း(၁၀ဝ)အထိ

အာမခံထားႏိုင္သူမ်ား

- ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပခရီးစဥ္ကို ေလယာဥ္၊ ေရယာဥ္၊ ကိုယ္ပိုင္ယာဥ္ (သို႔မဟုတ္) စင္းလံုးအဌားယာဥ္ျဖင့္ စီးနင္းလိုက္ပါမည့္ ခရီးသည္မ်ား၊

- အမ်ားျပည္သူသံုးယာဥ္လိုင္းမ်ားျဖင့္ စီးနင္းလိုက္ပါသည့္ခရီးသည္မ်ား

အသက္ဆံုး႐ံႈးမႈေလ်ာ္ေၾကး

အာမခံထားသူေသဆံုးလွ်င္ အာမခံထားေငြကို အက်ိဳးခံစားခြင့္ လႊဲေျပာင္းေပးသူသို႔ ထုတ္ေပးပါမည္။

 

Travel Insurance Term and Condition

Travel Insurance Claim Procedure

 

၁။ Claim ေပၚေပါက္ပါက Company ၏ Hot Line (09-450450561, 09-450450562, 09-450450563) ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ Agent ထံသို႕ဆက္သြယ္၍ အေၾကာင္းၾကားရန္။

၂။ Company ၏ လမ္းညြန္ခ်က္အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ရန္။

 

Claim ျဖစ္ေပၚပါက (၂၄) နာရီ ၀န္ေဆာင္မႈေပးပါသည္။

 

 

ခရီးသြားအာမခံႏွင္႔ ပတ္သက္ေသာ တြက္ခ်က္မႈကို သိရွိလိုပါက ဒီေနရာတြင္ ႏွိပ္ပါ။

Travel Insurance FAQs

Product Information

Travel Insurance Product Information

ခရီးသြားအာမခံ

ခရီးသြားအာမခံအမ်ိဳးအစားမ်ား-

-   ျပည္တြင္းခရီးစဥ္မ်ား ခရီးသြားအာမခံ

-   ခရီးမိုင္(၁၀ဝ)ေအာက္ ခရီးသည္မ်ား သယ္ယူပို႔ေဆာင္သည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လိုင္းမ်ား      (ခရီးတစ္ေခါက္) ခရီးသြားအာမခံ

-   ျပည္ပခရီးစဥ္မ်ား ခရီးသြားအာမခံ

အာမခံအကာအကြယ္

ခရီးစဥ္အတြင္း အာမခံလက္မွတ္ဝယ္ယူၿပီး စီးနင္းလိုက္ပါလာသည့္ ခရီးသြားျပည္သူမ်ား ယာဥ္မေတာ္တဆထိခိုက္မႈ ( ဗခခငိနညအ ) ေၾကာင့္

- အသက္ဆံုး႐ံႈးျခင္း၊

- ထာဝစဥ္မစြမ္းမသန္ျဖစ္ျခင္း

- ထိခိုက္ဒဏ္ရာရ႐ွိျခင္းမ်ားအတြက္ အကာအကြယ္ေပးပါသည္။

အသက္ကန္႔သတ္ခ်က္

-  အသက္အ႐ြယ္ကန္႔သတ္ခ်က္မ႐ွိပါ။

အာမခံသက္တမ္း

 ျပည္တြင္းခရီးစဥ္မ်ားအတြက္ ေန႔ခ်င္းျပန္(၁)ရက္ခရီးမွ အမ်ားဆံုး(၃)လခရီးအထိ

ခရီးမိုင္(၁၀ဝ)ေအာက္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္သည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လိုင္းမ်ားအတြက္ ခရီးတစ္ေခါက္  (ခရီးစဥ္အစမွအဆံုးအထိ)

 ျပည္ပခရီးစဥ္မ်ားအတြက္ ေန႔ခ်င္းျပန္ (၁)ရက္ ခရီးမွ အမ်ားဆံုး (၃)လ ခရီးအထိ

အာမခံထားေငြ

ျပည္တြင္းခရီးစဥ္                     

အနည္းဆံုး      (၁)ယူနစ္ က်ပ္(၅)သိန္းမွအမ်ားဆံုး

                   (၂၀)ယူနစ္က်ပ္သိန္း(၁၀ဝ)အထိ                   

ခရီးမိုင္ (၁၀ဝ)ေအာက္ ခရီးစဥ္            

ခရီးမိုင္ (၁၀ဝ)ေအာက္ ခရီးသည္မ်ားသယ္ယူပို႔ေဆာင္သည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လိုင္းမ်ား ခရီးစဥ္အာမခံ ထားေငြ ပံုေသက်ပ္ သိန္း (၂၀)

ျပည္ပခရီးစဥ္        

အနည္းဆံုး(၁)ယူနစ္ က်ပ္(၅)သိန္းမွ အမ်ားဆံုး(၂၀)ယူနစ္ က်ပ္သိန္း(၁၀ဝ)အထိ

အာမခံထားႏိုင္သူမ်ား

- ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပခရီးစဥ္ကို ေလယာဥ္၊ ေရယာဥ္၊ ကိုယ္ပိုင္ယာဥ္ (သို႔မဟုတ္) စင္းလံုးအဌားယာဥ္ျဖင့္ စီးနင္းလိုက္ပါမည့္ ခရီးသည္မ်ား၊

- အမ်ားျပည္သူသံုးယာဥ္လိုင္းမ်ားျဖင့္ စီးနင္းလိုက္ပါသည့္ခရီးသည္မ်ား

အသက္ဆံုး႐ံႈးမႈေလ်ာ္ေၾကး

အာမခံထားသူေသဆံုးလွ်င္ အာမခံထားေငြကို အက်ိဳးခံစားခြင့္ လႊဲေျပာင္းေပးသူသို႔ ထုတ္ေပးပါမည္။