စုေပါင္းအသက္အာမခံ

 

"ေအာင္သစာၥဦးအာမခံကုမၸဏီလီမိတက္မွ ၂၄ နာရီ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးလ်က္ရွိပါသည္"

Group Life Insurance Product Information

 

စုေပါင္းအသက္အာမခံ         

အသက္ ၁၈ႏွစ္မွ ၆၀ႏွစ္အ႐ြယ္႐ွိ မ်က္ျမင္က်န္းမာသူမ်ား ထားႏိုင္ပါသည္။ အနည္းဆံုး ၅ ဦး စုေပါင္းထား႐ွိရပါမည္။ 

အာမခံသက္တမ္း

(၁) ႏွစ္ ထား႐ွိရပါမည္။

ရည္႐ြယ္ခ်က္

မိမိအတြက္ ေငြစုေဆာင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ မိမိကိုမွီခိုသူမ်ားေငြေၾကးအေထာက္အပံ့ရ႐ွိေစရန္ စီစဥ္သည့္ အာမခံ အမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါသည္။

အာမခံထားေငြ       

အနည္းဆံုး က်ပ္ (၁) ေသာင္းမွ အမ်ားဆံုး က်ပ္ သိန္း (၅၀) အထိထား႐ွိႏိုင္ပါသည္။

ရ႐ွိမည့္အကာအကြယ္

ေသဆံုးျခင္းႏွင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္း တို႔အတြက္ အာမခံအကာအကြယ္ရႏိုင္ပါသည္။

ပရီမီယံႏႈန္း

အာမခံထားေငြအေပၚ ၁% ေပးေဆာင္ရပါမည္။

အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား  

- ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ အာမခံထားေငြအေပၚ သတ္မွတ္ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္အက်ိဳးခံစားခြင့္ေပးပါသည္။

- ေသဆံုးပါက မွီခိုသူမ်ားအတြက္ အာမခံထားေငြအျပည့္ အက်ိဳးခံစားရ႔ပါသည္။

 

 

Group Life Term and Condition

Group Life Claim Procedure

၁။ Claim ေပၚ ေပါက္ပါက Company ၏ Hot Line (09-450450561, 09-450450562, 09-450450563) ႏွင့္သက္ဆိုင္ရာ Agent ထံသို့ဆက္သြယ္၍ အ ေၾကာင္းၾကားရန္။

၂။ Company ၏ လမ္းၫႊန္ခ်က္အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ရန္။

 

Claim ျဖစ္ေပၚပါက (၂၄) နာရီ ဝန္ေဆာင္မႈေပးပါသည္။

 

 

စုပေါင္းအသက္အာမခံႏွင့္  ပတ္သတ္ေသာ တြက္ခ်က္မႈကို သိရွိလိုပါက ဒီနေရာတြင္ နှိပ်ပါ။

Group Life FAQs

Group Life Insurance