သမာဓိအာမခံ

သမာဓိအာမခံ

 

"ေအာင္သစာၥဦးအာမခံကုမၸဏီလီမိတက္မွ ၂၄ နာရီ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးလ်က္ရွိပါသည္"

Fidelity Insurance Product Information

သမာဓိအာမခံ

ရည္႐ြယ္ခ်က္

ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ်ား၊ သမဝါယမပိုင္လုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေငြေၾကးကို တာဝန္ယူထိန္းသိမ္းရန္ တာဝန္ ေပးအပ္ျခင္းခံရသူေၾကာင့္ ေငြေၾကးေပ်ာက္ဆံုးျခင္း၊ အလြဲသံုးစားျပဳခံရျခင္းမ်ားျဖစ္ပြားသည့္အခါ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ နစ္နာဆံုး႐ံႈးရပါသည္။ အဆိုပါနစ္နာဆံုး႐ံႈးမႈကို ရင္းစားျပန္လည္ရရန္အတြက္ သမာဓိအာမခံကို ထား႐ွိ ႏိုင္ပါသည္။

 

အာမခံထားသ

လုပ္ငန္းပိုင္ရွင္မ်ားထားႏိုင္ပါသည္။

 

အာမခံထားမည့္အေၾကာင္းအရာ

ေငြေၾကးတာဝန္ယူသူ၏သမာဓိကိုအာမခံထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

 

အာမခံသက္တမ္း

၁ ႏွစ္ထား႐ွိရပါမည္။

 

အာမခံထားေင

ေငြေၾကးကိုင္ေဆာင္သူတာဝန္ယူကိုင္ေဆာင္ထားသည့္ေငြပမာဏကိုထား႐ွိႏိုင္ပါသည္။

 

ရ႐ွိမည့္အကာအကြယ

ေငြေၾကးကိုင္ေဆာင္သူ၏ပ်က္ကြက္မႈ၊ ေပါ့ေလ်ာ့မႈ၊ လစ္ဟင္းမႈ၊ လိမ္လည္ေကာက္က်စ္မႈ၊ အက်င့္သိကၡာပ်က္ျပားမႈ၊ မ႐ိုးသားမႈ တို႔ေၾကာင့္ လုပ္ငန္းပိုင္႐ွင္မ်ား၏ ေငြေၾကးဆံုး႐ံႈးမႈကိုအကာအကြယ္ေပးပါသည္။

 

ပရီမီယံႏႈန္း

အာမခံထားေငြအေပၚအနည္းဆံုး ၁% မွ အမ်ားဆံုး ၂%  ျဖစ္ပါသည္။

Fidelity Term and Condition

Fidelity Insurance Claim Procedure

 

၁။ Claim ေပၚေပါက္ပါက Company ၏ Hot Line (09-450450561, 09-450450562, 09-450450563) ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ Agent ထံသို႕ဆက္သြယ္၍ အေၾကာင္းၾကားရန္။

၂။ Company ၏ လမ္းညြန္ခ်က္အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ရန္။

 

Claim ျဖစ္ေပၚပါက (၂၄) နာရီ ၀န္ေဆာင္မႈေပးပါသည္။

 

 

သမာဓိအာမခံႏွင္႔ ပတ္သက္ေသာ တြက္ခ်က္မႈကို သိရွိလိုပါက ဒီေနရာတြင္ ႏွိပ္ပါ။

Fidelity FAQs

Fidelity Insurance