ေငြသားလုံျခံဳမႈအာမခံ

 

"ေအာင္သစာၥဦးအာမခံကုမၸဏီလီမိတက္မွ ၂၄ နာရီ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးလ်က္ရွိပါသည္"

Cash In Safe Insurance Product Information

ေငြသားလံုၿခံဳမႈအာမခံ

ရည္႐ြယ္ခ်က

ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ်ား၊ သမဝါယမပိုင္လုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ားသည္ မိမိလက္ဝယ္႐ွိေငြမ်ားကို လုပ္ငန္း တည္႐ွိရာ ေနရာတြင္ ႐ံုးပိတ္ရက္မ်ားအပါအဝင္ သိမ္းဆည္းစဥ္ ေဖာက္ထြင္းခိုးယူခံရျခင္းေၾကာင့္ဆံုး႐ံႈးသြားေသာေငြကို ျပန္လည္ အစားထိုးရ႐ွိႏိုင္ရန္ ေငြသားလံုၿခံဳမႈအာမခံထား႐ွိၾကပါသည္။

 

အာမခံထားသူ

လုပ္ငန္းပိုင္ရွင္မ်ားထားႏိုင္ပါသည္။

 

အာမခံထားမည့္အေၾကာင္းအရာ

သိမ္းဆည္းမည့္ေငြသားမ်ားကိုအာမခံထားႏိုင္ပါသည္။

         

အာမခံသက္တမ္း

၁ ႏွစ္ထား႐ွိရပါမည္။

 

အာမခံထားေင

သိမ္းဆည္းမည့္ေငြပမာဏကိုထား႐ွိႏိုင္ပါသည္။

 

ရ႐ွိမည့္အကာအကြယ္

သိမ္းဆည္းထားသည့္ေငြမ်ားကို ေဖာက္ထြင္းခိုးယူခံရျခင္း၊ လက္နက္ျဖင့္ၿခိမ္းေျခာက္၍ လုယူခံရျခင္းမ်ားအႏၱရာယ္မွ အကာအကြယ္ ေပးပါသည္။

 

ပရီမီယံႏႈန္း   

အာမခံထားေငြအေပၚအနည္းဆံုး ဝ.၅၀% မွ အမ်ားဆံုး ၁% ျဖစ္ပါသည္။ ေငြထား႐ွိသည့္ အေဆာက္အဦးတည္ေနရာ အခ်က္အခ်ာက်မႈ၊ ခိုင္ခန္႔မႈ၊ ေငြသိမ္းဆည္းသည့္အခန္း၊ ေငြေသတၲာလံုၿခံဳေကာင္းမြန္မႈအရ ေလွ်ာ့ႏႈန္းခံစားခြင့္မ်ား ႐ွိသျဖင့္ အနည္းဆံုးပရီမီယံႏႈန္းမွာ ဝ.၂၀% သာ႐ွိပါသည္။

Cash In Safe Term and condition

Cash In Safe Insurance Claim Procedure

၁။ Claim ေပၚေပါက္ပါက Company ၏ Hot Line (09-450450561, 09-450450562, 09-450450563) ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ Agent ထံသို႕ဆက္သြယ္၍ အေၾကာင္းၾကားရန္။

၂။ Company ၏ လမ္းညြန္ခ်က္အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ရန္။

 

Claim ျဖစ္ေပၚပါက (၂၄) နာရီ ၀န္ေဆာင္မႈေပးပါသည္။

 

 

ေငြသားလံုျခံဳမႈအာမခံႏွင္႔ ပတ္သက္ေသာ တြက္ခ်က္မႈကို သိရွိလိုပါက ဒီေနရာတြင္ ႏွိပ္ပါ။

Fire Insurance FAQs

Cash In Safe Insurance